2018/1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Přehled konferencí 2018
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Přehled konferencí v roce 2019
 • Item
  CRASHDAY 2017
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Ve dnech 13. až 14. 10. 2017 ve Starém Městě u Uherského Hradiště proběhl již 3. ročník nárazových zkoušek vozidel (crash testů), organizovaný Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.
 • Item
  Systém CDR a jeho praktické zkoušky
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04) Nouzovský, Luboš; Frydrýn, Michal; Mičunek, Tomáš; Svatý, Zdeněk; Šareš, Karel
  Článek představuje vybrané výsledky nárazových testů prováděných na podzim roku 2017 zaměřených na ověřování funkčnosti a použitelnosti systému CDR a jeho výstupů pro soudně-znaleckou praxi. CDR neboli Crash Data Retrieval je elektronický systém umožňující čtení dat zaznamenaných z různých senzorů a řídicích jednotek daného automobilu využitím systému EDR (Event Data Recorder). Uživatelům tak může poskytnout přednehodové a ponehodové údaje, jejichž reálnost byla v rámci prezentovaných zkoušek ověřována porovnáním s referenčním systémem. Součástí článku tak je porovnání výstupů CDR systému jako je zrychlení na karoserii s výsledky měření pomocí nezávislé měřicí soustavy.
 • Item
  Stanovenie subjektívnej pravdepodobnosti pri hodnotení podnikateľských rizík
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04) Janasová, Denisa; Strelcová, Stanislava
  Stanovenie objektívnej pravdepodobnosti a aj jej použitie v ekonomickej praxi je problematické. Je možné poukázať na dva problémy. Po prvé, výpočet objektívnej pravdepodobnosti je závislý na dostatočnom množstve zaznamenaných údajov. Po druhé, v ekonomickej praxi je mnoho jedinečných, neopakovateľných udalostí, kde sú informácie odvodzované zo situácií podobných len čiastočne. Preto je opodstatnené sa venovať postupom stanovenia subjektívnej pravdepodobnosti. Článok sa zaoberá možnosťami použitia Dempster-Shaferovej teórie na stanovenie veľkosti pravdepodobnosti vzniku negatívnych udalostí. Cieľom článku je poukázať na prínosy a obmedzenia Dempster-Shaferovej teórie v rámci posudzovania podnikateľských rizík. Príspevok bol prezentovaný v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie súdneho inžinierstva Expert Forensic Science 2018.
 • Item
  Obhajoby doktorských disertací v oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Dne 8. března 2018 proběhly obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství. Plné texty prací je možné nalézt na https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace.