Hydraulický modelový výzkum měrných clon určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech s volnou hladinou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním výstupem této diplomové práce je sada Q/h charakteristik, která byla získána rozsáhlým hydraulickým modelovým výzkumem měrných clon, určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech. Výsledné Q/h charakteristiky jsou funkcemi úhlů výřezu a svislé odlehlosti vrcholu výřezu ode dna příslušné měrné clony. Součástí výstupu je přehled očekávaných hodnot nejistot při praktickém nasazení konkrétní clony v kanalizaci a zhodnocení jednotlivých vlivů podílejících se na celkové nejistotě stanovení průtoku. Z provedeného hydraulického modelového výzkumu je tedy možné stanovit Q/h charakteristiky i pro kruhové profily o větších průměrech a určit jejich nejistoty při užití konkrétní clony. Pro návrh typu a tvaru měrné clony u profilů o větším průměru je součástí výstupu i příloha pro rychlý návrh měrných clon.
The main outcome of this Thesis is a set of Q / h characteristic that was obtained extensive hydraulic model research measuring plate designed for the determination of water flow in circular profiles. The final Q / h characteristic are functions of angle and vertical cut remoteness of the top slot from the bottom of the measurement aperture. Part of the output is an overview of the expected values of uncertainties of measurement in practical use in a specific aperture in sewers and evaluation of impacts involved in determining the overall uncertainty of the flow. The performed hydraulic modeling research is therefore possible to determine Q / h and characteristics for circular sections of larger diameter and to determine their uncertainties when using specific plate. For the design and shape measuring plate of the profile with larger average output is part of a supplement for quick design of specific screens.
Description
Citation
HEŘMANOVÁ, L. Hydraulický modelový výzkum měrných clon určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech s volnou hladinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-02-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO