Selection of adequate site location during early stages of construction project management: A multi-criteria decision analysis approach

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-09-27
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
In the management of construction projects special attention should be given to the planning as the most important phase of decision-making process. Quality decision-making based on adequate and comprehensive collaboration of all involved stakeholders is crucial in project's early stages. Fundamental reasons for existence of this problem arise from: specific conditions of construction industry (final products are inseparable from the location i.e. location has a strong influence of building design and its structural characteristics as well as technology which will be used during construction), investors' desires and attitudes, and influence of socioeconomic and environment aspects. Considering all mentioned reasons one can conclude that selection of adequate construction site location for future investment is complex, low structured and multi-criteria problem. To take into account all the dimensions, the proposed model for selection of adequate site location is devised. The model is based on AHP (for designing the decision-making hierarchy) and PROMETHEE (for pairwise comparison of investment locations) methods. As a result of mixing basis feature of both methods, operational synergies can be achieved in multi-criteria decision analysis. Such gives the decision-maker a sense of assurance, knowing that if the procedure proposed by the presented model has been followed, it will lead to a rational decision, carefully and systematically thought out.
Při řízení stavebních projektů musí být věnována zvláštní pozornost plánování jakožto nejdůležitější fázi rozhodovacího procesu. Kvalitní rozhodování založené na adekvátní a komplexní spolupráci všech zainteresovaných stran je v počátečním stadiu projektu rozhodující. Základní důvody pro existenci tohoto problému vznikají z titulu specifických podmínek stavebního průmyslu (finální výrobky jsou neoddělitelné od místa realizace, tj. lokalita má významný vliv na návrh budovy a její konstrukční charakteristiky, stejně jako na technologie, které budou použity při stavbě), požadavků a postojů investorů a vlivu socioekonomických a environmentálních aspektů. Vezmeme-li v úvahu všechny zmíněné důvody, lze konstatovat, že výběr vhodné lokality pro realizaci budoucí investice je složitý, málo strukturovaný a multikriteriální problém. Aby byly zohledněny všechny dimenze problému, příspěvek představuje model pro výběr vhodného umístění staveniště. Model je založen na AHP (pro návrh rozhodovací hierarchie) a PROMETHEE (pro párové srovnání investičních lokalit). V důsledku kombinace podstat obou metod lze v multikriteriální rozhodovací analýze dosáhnout operační synergie. To dává rozhodovateli pocit jistoty, protože si je vědom, že pokud bude postupovat podle předloženého modelu, povede to k racionálnímu, pečlivě a systematicky promyšlenému rozhodnutí.
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017, vol. 251, issue 1, p. 1-8.
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/251/1/012044
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO