2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 34
 • Item
  Analýza působení termoplastových potrubí v zemním prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Ekr, Jan; Gratza, Roman; Kuklík,, Pavel; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
  Disertační práce je zaměřena na analýzu chování termoplastových potrubí v zemním prostředí, a to zejména pro potrubí prováděná pomocí bezvýkopových technologií. V rámci disertační práce byly provedeny experimenty, jejichž cílem bylo stanovit chování a únosnost polyethylenových potrubí při zatížení vnějším hydrostatickým tlakem. Pro experimenty byla navržena a vyrobena ocelová tlaková komora, která umožňovala zatížit a sledovat potrubí při jeho ztrátě stability. Mechanické vlastnosti materiálu trubek byly určovány pomocí tahových a ohybových zkoušek. Byla provedena řada podrobných numerických analýz experimentů potrubí, kde byly použity různé materiálové modely, geometrické imperfekce či metody řešení. Byly použity materiálové modely zohledňující pružné, plastické a viskózní chování termoplastů. Dále byla provedena řada normových výpočtů polyethylenových potrubí instalovaných bezvýkopovými technologiemi. Cílem bylo vytvořit nové návrhové diagramy pro praktické posuzování těchto potrubí umístěných ve stávajícím nosném potrubí. V případě nenosného stávajícího potrubí byl vytvořen numerický model pro stanovení návrhových součinitelů, které byly ověřeny s normovými hodnotami. Výsledky z tohoto modelu byly dále porovnány s výsledky komplexnějšího numerického modelu zohledňujícího lépe interakci potrubí a zemního prostředí pro různé třídy zemin.
 • Item
  Zpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenování
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Tyagur, Nataliya; Hanzl, Vlastimil; Václav, Šafář; Hana, Staňková; Bartoněk, Dalibor
  Disertační práce pojednává o mobilním laserovém skenování a zpracování dat. Mobilní laserové skenování bylo realizováno v Moravském krasu v Suchém a Pustém žlebu v různém ročním období. Další skenování bylo provedeno ve Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny. Pro sběr 3D dat byl použit Riegl VMX-450 skener. Datové soubory byly zpracovány v softwaru OPALS. Pro extrakci terénních a neterénních bodů z laserového mračna byla použita kombinace hierarchické interpolace a robustního filtrování. Následně se terénní body použily pro modelování digitálních modelů terénů s mřížemi 0.05 x 0.05 m, 0.25 x 0.25 m, 1 x 1 m. Dále digitální modely z Moravského krasu byly porovnány s Digitálním modelem reliéfu České republiky 4G a referenčními body. Digitální modely z Masarykova lesa Křtiny se porovnaly s fotogrammetrickými a pozemními daty. Výšková přesnost odvozených DMT je kolem 0.10 m. Vysoká kvalita odvozeného DMT může být použita pro monitorování a analýzu terénních změn a morfologických struktur.
 • Item
  Výzkum technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Michalčíková, Magdaléna; Drochytka, Rostislav; Kolář,, Karel; Turček,, Peter; Sokolář, Radomír
  Vzrůstající objem odpadů všeho druhu je v současnosti jevem ekonomicky rozvinuté společnosti a současně jedním z problémů ochrany životního prostředí. Je proto nezbytně nutné, v zájmu trvale udržitelného rozvoje, sledovat vlivy související s dopadem na naši ekologii, legislativně regulovat produkci odpadů a všestranně podporovat jejich recyklaci a další využití. Stavební a demoliční odpad zaujímá významný podíl z celkového objemu odpadů. Do této kategorie patří i zeminy z výkopových prací. Recyklace těchto materiálů by mohla výrazně omezit množství skládkovaných odpadů a zároveň by tyto materiály mohly být využity jako významný zdroj druhotných surovin. Disertační práce popisuje výzkum a vývoj nové technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelné zálivky. Výsledkem řešení bude suspenze optimálních reologických vlastností, zabezpečující dokonalé obtékání uložených inženýrských sítí. Důraz bude kladen na studium spolupůsobení různých typů zemin se stabilizátory, ztekucujícími či plastifikačními přísadami a jim typickou dispergovatelnou látkou, včetně ověření vyvinuté technologie in situ.
 • Item
  Experimentální výzkum použitelnosti a trvanlivost tmelů užívaných ve stavebnictví.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Hanzelková, Martina; Šlanhof, Jiří; Schmid, Pavel; Sedlák,, Petr
  Disertační práce pojednává o metodice zkoušení tmelů. Jde o souhrn výzkumu zaměřeného na hodnocení tmelů v interakci s podkladními materiály. Pozornost je zaměřena na oficiální zkušební metody obsažené v evropských technických normách, diskutuje se přínos jednotlivých metod, jejich výhody a nevýhody. Součástí jsou i souhrnné závěry praktické aplikace zkušebních postupů aplikovaných pro 10 běžně dostupných průmyslově vyráběných tmelů na 8 různých podkladech zahrnujících fasádní obkladové desky používané pro systémy lehkých obvodových plášťů. Práce obsahuje obecné závěry týkající se jednotlivých zkušebních metod. Součástí výzkumu jsou rovněž různé způsoby přípravy a kondicionování zkušebních těles, které simulují různé podmínky působení prostředí a v některých případech hrají zcela rozhodující roli pro konečné hodnocení tmelů.
 • Item
  Využití referenčního klimatického roku pro hodnocení a návrh termického solárního systému
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Jelínek, Petr; Sedlák, Jiří; Milan, Palko; Hirš, Jiří
  Disertační práce řeší využití referenčního klimatického roku pro návrh a hodnocení solárního termického systému. Hodnocení probíhalo na solárním termickém systému pasivního rodinného domu v obci Rapotice. Systém byl dlouhodobě monitorován a bylo prováděno dlouhodobé simultánní měření vnitřních i venkovních okrajových podmínek. Naměřená data byla porovnávána jak s referenčním klimatickým rokem, tak i s daty databáze Meteonorm. Vybrané okrajové podmínky solárního termického systému byly porovnány pomocí numerických simulací v programu Polysun a následně statisticky analyzovány. Výsledky simulací s využitím referenčního klimatického roku dosahují větší shodu s měřením na stavbě, než data z Meteonormu. Referenční klimatický rok se na základě výsledků jeví jako nejvhodnější databáze klimatických dat na našem území pro návrh solárního termického systému.