Analýza obvyklé ceny bytových jednotek v Chrudimi na základě vlivu lokality

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá stavem realitního trhu s bytovými jednotkami v novostavbách bytových domů v Chrudimi. Cílem práce je stanovit jaký vliv na cenu bytových jednotek má daná lokalita a jak ovlivňují cenu jiné faktory a dále vyhodnotit vliv lokality i ve větším měřítku, a to porovnáním cen bytových jednotek v novostavbách v různých městech. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na tématiku oceňování. Praktická pak popisem lokalit a jejich odlišností a porovnáním cen bytových jednotek.
The diploma thesis deals with the state of the real estate market with the residential units in new buildings of the apartment buildings in Chrudim. The target of the thesis is to determine the influence on the price of residential units of the given locality and how the influence of prices on the other factors and to evaluate the influence of the location on a larger scale, by comparing the prices of residential units in new buildings in different cities. The theoretical part of the diploma thesis is focused on the topic of valuation. Practical then by describing localities and their differences and comparing the prices of the residential units.
Description
Citation
ČERMÁKOVÁ, M. Analýza obvyklé ceny bytových jednotek v Chrudimi na základě vlivu lokality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2018-11-14
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Analýza obvyklé ceny bytových jednotek v Chrudimi na základě vlivu lokality. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově. Rovněž na doplňkové otázky od oponentky závěrečné práce odpověděla správně a jasně. Ing. Michal Novotný, Ph.D., položil otázku: Jakým způsobem jste seřadila výsledné faktory ovlivňující cenu obvyklou. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Máte v práci uvedenou přehlednou tabulku, cen jednotlivých jednotek? Měla jste v práci i dostupnost pracovních příležitostí? Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Řešila jste významnost jednotlivých parametrů? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Obhajoba: B
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO