Oceňovací standard – metoda nejvyššího a nejlepšího využití

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
V současné době, kdy v důsledku rozvoje mezinárodního investičního trhu roste vliv legislativy okolních zemí a zejména zemí EU na oceňování majetku, vzniká potřeba sjednotit nejenom oceňovací postupy, ale i jednotlivé pojmy, definice, přístupy, metody a požadavky na výkon profese znalce a odhadce. Jedním z často požívaných pojmů v oblasti oceňování majetku je pojem Highest and Best Use (nejvyšší a nejlepší využití). Jedná se o pojem, který se objevuje jak v zahraniční literatuře, tak v literatuře české, zejména ve spojení s oceňováním majetku. Při ocenění majetku, kdy volíme přístup ocenění tak, že uvažujeme využití majetku v budoucnu, je úvaha o nejlepším využití zásadní. Přestože se jedná o pojem zcela zásadní, neexistuje v zahraničí ani v ČR žádná literatura, která by podrobněji rozebrala postup vyhodnocení majetku na základě metody nejvyššího a nejlepšího využití. Autor tohoto článku vypracoval disertační práci, která řeší oceňování nemovitostí s využitím této metody. Na základě svých poznatků vypracoval návrh standardu, který je v tomto článku publikován.
Currently, development of the international investment market, the impact of the legislation of neighbouring countries and especially EU countries on property valuation is increasing. There is a need to unify not only the valuation procedures, but also terms, definitions, approaches, methods and requirements on the profession of the experts and assessors. One of the commonly used concepts of property valuation is the Highest and Best Use approach. This is a term that appears both in foreign and Czech literature, especially in connection to valuation of properties. When valuing a property and taking into account a valuation approach by considering the future use of the property, the consideration of the best use is crucial. Although this is a very fundamental concept, there is no literature in the Czech Republic or abroad that would analyse in detail the process of property evaluation based on the Highest and Best Use method. The author of this article has developed a dissertation thesis dealing with property valuation using this method. Based on his findings, he developed a draft standard that is published in this article.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2018, roč. 29, č. 2, s. 17-26. ISSN 1211-443X.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO