Výroba součásti "Táhlo zadní".

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout technologii výroby zadané součástky na základě technologických a ekonomických faktorů. Nejprve je zjištěno, zda je součást vyrobitelná technologií přesné stříhání. Teoretická část diplomové práce je věnována teorii konvenčního stříhání, teorii přesného stříhání a teorii ohýbání. V praktické části diplomové práce jsou zpracovány celkem čtyři varianty nástřihových plánů a na základě technicko-ekonomických propočtů vybrána ta nejvýhodnější a pro ni zpracována technologie výroby. Jedná se o výrobu součásti typu TÁHLO ZADNÍ z ocelového plechu 11 320.21 o tloušťce 3 mm při zadané výrobní sérii 75 000 kusů.
The aim of this diploma thesis is to propose a production technology of a given part based on technological and economic factors. At first it is found, if the part is producible by fineblanking. The theoretical part of the diploma thesis is concerned with the description of the conventional sheet metal cutting theory, fineblanking theory and bending theory. In the practical part of the diploma thesis, four variants of cut-in plan are dealt with including the selection of the optimal one based on technological and economic calculations. It is the production of a PULL REAR iron made of the steel sheet 11 320.21, thickness of 3 mm and a production run of 75 000 pieces per year.
Description
Citation
TOMÁNEK, J. Výroba součásti "Táhlo zadní". [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Otázky oponenta: 1. Rozdíl mezi sloučeným a sdruženým nástrojem. 2. Jaký vliv má průběh vláken materiálu při ohýbání? Otázky členů komise: 1. Kalkulace nákladů. 2. Fixní náklady. 3. Dělení plechů. 4. Kontrola rozměrů výstřižku. 5. Materiál střižníku a jeho tepelné zpracování.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO