Bydlení v intenzivních městských strukturách

Abstract
Se změnami ve společnosti, jako jsou nárůst mobility, stoupající prostorová náročnost obyvatel a nástup digitálních technologií, architekti a urbanisté hledají nové formy městské zástavby. Jednou z nich je zahušťování, tedy intenzivní využití městského prostoru. Intenzivní městská struktura maximálně využívá potenciál místa, řeší několik problému najednou, je funkčním hybridem, domovem potencionálních suburbanizérů, místem sociálních kontaktů. Vzniká ve snaze vyřešit konkrétní problém v přelidněném, kolabujícím městě. Cílem práce je poukázat na současné přístupy k problematice intenzivních městských struktur a zmapovat současné realizované i nerealizované projekty. Práce vytváří systém jejich kategorizace a pojmenování. Z funkčního hlediska se jedná vždy o mix různých funkcí. Dle prostorové koncepce rozlišuje pět kategorií. Jsou jimi multiplicita, poréznost, hybridita, konektivita a vertikalita. Veřejný či poloveřejný prostor se tak dostává do vyšší úrovně města, do městského patra, městského balkónu či hybridní krajiny. S ohledem na polohu vůči stávajícímu městu jsou realizované projekty většinou impulsem k rozvoji a obnově zdevastovaných městských území, brownfields i urban sprawls. Na základě získaných poznatků bylo vytvořeno zadání předdiplomních a diplomních projektů na ústavu architektury FAST VUT v Brně a přístupy k problematice byly ověřeny v pedagogickém procesu. Anketní šetření v druhé části práce hledá odpověď na otázku, zda existují obyvatelé, kteří by chtěli v intenzivní městské struktuře bydlet a kdo tito lidé jsou.
As a result of changes in the society, such as the increasing mobility, increasing spatial demandindgness of inhabitants and the onset of digital technologies, the architects and urbanists have been searching for new ways of urban housing developments. One of these ways is densification, i.e. an intensive use of the urban space. An intensive urban structure uses up the potential of a place to its maximum, solves several issues simultaneously and is a functional hybrid, the home of potential suburbanizers and a place of social contacts. It comes from the efforts to solve the particular issue of an over-populated, collapsing city. The aim of the thesis is to show contemporary approaches to the issue of intensive urban structures and to map out both the built and unbuilt projects. The thesis creates a system of their categorization and taxonomy. There is always a mixture of functions in play from the functional perspective. One can distinguish five categories according to the spacial conception. These categories are as follows: multiplicity, porousness, hybridity, connectivity and verticality. The public and semi-public spaces thus move to the higher levels of the city, into the city level, urban balcony or the hybrid landscape. The built projects usually tend to be impulses, in relation to the original city, to develop and revitalize the devastated city areas, brownfields, even urban sprawls. Based on the findings of this thesis, diploma and pre-diploma project assignments have been created at the architecture department at FAST VUT in Brno and the approaches to the issue have been tested in the pedagogical process. The survey in the second part of the thesis looks for the answer to the question of whether the potential inhabitants of an intensive urban structure exist, and who these people might be.
Description
Citation
ZADRAŽILOVÁ, M. Bydlení v intenzivních městských strukturách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
Defence
Na základě předložené práce, posudků oponentů, průběhu obhajoby ki reakce na vznesené dotazy v odborné rozpravě dospěla komise k závěru, že Ing.arch.Miroslava Zadražilová splnila všechny požadavky stanovené zákonem o VŠ a komise tajným hlasováním dospěla k názoru udělit doktorandce titul PhD.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO