2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Bionika v architektuře (strom jako inspirační zdroj)
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Šáchová, Irena; Drápal, Jaroslav; Petelen, Ivan; Petříčková, Monika; Müller, Zdeněk
  Práce pojednává o přírodních předobrazech, které lze uplatnit v architektuře. První část se zabývá obecnou bionikou v architektuře. Jsou zde uvedeny všechny dostupné poznatky spadající do tohoto oboru. Druhá část práce je zaměřena na přírodní předobraz – strom. Strom je analyzován z různých pohledů. Nalezené vhodné principy jsou převedeny do oboru architektury. Na základě výtvarných prací dětí je zmapován měnící se postoj ke stromu jako obydlí v průběhu dospívání. Práce by měla sloužit jako ucelený podkladový materiál pro studium bioniky jak pro studenty architektury a architekty, tak pro širokou veřejnost. Práce má upozornit na to, že příroda je naším velkým vzorem pro jakoukoli naši činnost.
 • Item
  Bydlení v intenzivních městských strukturách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Zadražilová, Miroslava; Menšíková, Naděžda; Urbášková, Hana; Šimeček, Pavel; Vitková, Lubica
  Se změnami ve společnosti, jako jsou nárůst mobility, stoupající prostorová náročnost obyvatel a nástup digitálních technologií, architekti a urbanisté hledají nové formy městské zástavby. Jednou z nich je zahušťování, tedy intenzivní využití městského prostoru. Intenzivní městská struktura maximálně využívá potenciál místa, řeší několik problému najednou, je funkčním hybridem, domovem potencionálních suburbanizérů, místem sociálních kontaktů. Vzniká ve snaze vyřešit konkrétní problém v přelidněném, kolabujícím městě. Cílem práce je poukázat na současné přístupy k problematice intenzivních městských struktur a zmapovat současné realizované i nerealizované projekty. Práce vytváří systém jejich kategorizace a pojmenování. Z funkčního hlediska se jedná vždy o mix různých funkcí. Dle prostorové koncepce rozlišuje pět kategorií. Jsou jimi multiplicita, poréznost, hybridita, konektivita a vertikalita. Veřejný či poloveřejný prostor se tak dostává do vyšší úrovně města, do městského patra, městského balkónu či hybridní krajiny. S ohledem na polohu vůči stávajícímu městu jsou realizované projekty většinou impulsem k rozvoji a obnově zdevastovaných městských území, brownfields i urban sprawls. Na základě získaných poznatků bylo vytvořeno zadání předdiplomních a diplomních projektů na ústavu architektury FAST VUT v Brně a přístupy k problematice byly ověřeny v pedagogickém procesu. Anketní šetření v druhé části práce hledá odpověď na otázku, zda existují obyvatelé, kteří by chtěli v intenzivní městské struktuře bydlet a kdo tito lidé jsou.
 • Item
  Antropometrický výzkum dospělé populace a jeho aplikace v oblasti interiéru a architektury
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kovařík, Martin; Šindlar, Jiljí; Petelen, Ivan; Hronský, Michal; Doc.Ing.Veronika Kotradyová,PhD.
  Práce se zabývá výzkumem v oblasti antropometrických měření dospělé populace, jeho historií, základními pojmy a vlastním výzkumem prováděným pod vedením autora v rámci projektu NIS na Mendelově univerzitě v Brně. Výsledky výzkumu a jejich aplikace do oblasti interiérů a nábytku by měly sloužit k revizi současných architektonických schémat a norem zabývajících se vztahy na ose člověk – interiér – nábytek. Popisuje vztahy jednotlivých parametrů, výšky a hmotnosti člověka, jejich vývoj v závislosti na věku a pohlaví, dále srovnává růst výškové křivky populace v ČR a v Evropě. Výsledky práce by měly sloužit jako podklad k revizi stávajících typologických zásad a norem s přihlédnutím na nové výsledky, v závěru autor navrhuje koncepční změny zavedených schémat ve vztahu člověk a interiér.