Binokulární vidění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci jsem provedl literární rešerši fyziologie binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrazů pomocí brýlí. V další části práce jsem popisoval stereoskopické zobrazovací metody a jejich výhody a nevýhody. V následující části práce jsem popsal základní principy stereoskopie. V předposlední části práce jsem navrhl metodu pro změření ideální vzdálenosti mezi kamerami pro snímání a projekci stereoskopického obrazu s využitím programu Inition StereoBrain Calculator. Po návrhu scén jsem realizoval snímací a promítací aparaturu. K promítací aparatuře jsem doplnil stolek. Poté jsem se věnoval akvizici scén, které byly po úpravě promítány skupině diváků. Následně probíhala analýza dat z dotazníků.
In this work I have been briefed by physiology of binocular vision for acquisition of three-dimensional perception from two-dimensional images using special glasses. At first I described optical organ, after it I described physiology of binocular vision. In the next part of my work I described stereoscopic imaging technology and their advantages and disadvantages. In the next part of this work I have designed method for measuring ideal distance between cameras for scanning and projection of stereoscopic image using program Inition StereoBrain Calculator. After scenes design I have collected visual data for creating 3D videos. This videos were been projected to the group of the viewers. Data from the viewers were been analyzed afterwards.
Description
Citation
BRICHTA, T. Binokulární vidění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny bez výhrad komise. Otázku týkající se polarizace doplnil doc. Kolář: Které polarizační složky se otáčí? Do diskuse se zapojil RNDr. Jarkovský: V uvedených datech je velká variabilita, máte pro ni nějaké vysvětlení? Další otázku položil doc. Kolář: Byl zohledněn vliv zorných polí u různě vzdálených diváků? Mgr. Hofr se zeptal na časovou synchronizaci snímacích kamer. Student odpověděl na všechny otázky komise. Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO