Realizace hranového detektoru s využitím vlnkové transformace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá detekcí hran v obraze. V teoretické části práce jsou obsaženy běžně používané metody detekce hran, využívající první i druhou derivaci a jsou zde popsány hranové detektory obě zmíněné metody. Dále je zde popsána spojitá, diskrétní a dvourozměrná diskrétní vlnková transformace a princip odstranění šumu v obraze pomocí diskrétní vlnkové transformace. V další části jsou rozebrány dvě metody detekce hran s použitím vlnkové transformace a jejich možná realizace v programu Matlab. V praktické části práce je detailně popsán algoritmus programu na detekci hran s využitím vlnkové transformace a jsou zde popsány jednotlivé funkce programu. Hlavní náplní praktické části jsou vizuální výsledky vlnkového hranového detektoru a jejich porovnání s Cannyho, Prewittové a Sobelovým hranovým detektorem.
This thesis is focused on edge detection in image. In theoretical part are contained genarally used methods of edge detection using first and second-order derivate and both of mentioned methods are described here. Further it’s deiscribed here continuous, descrete and two dimensional descrete wavelet transform and process of noise removing in image by descrete wavelet transform. In next part are analysed two methods of edge detection using wavelet transform and their possible realizations in program Matlab. In practical part of thesis is in detail described algorithm of program on edge detection using wavelet transform and it‘s described here individual functions of program. The main content of practical part are visual results of wavelet edge detector and their comparison with Canny, Prewitt and Sobel edge detector.
Description
Citation
PÁLKA, Z. Realizace hranového detektoru s využitím vlnkové transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) Ing. Václav Křepelka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Skořepa, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Otázky: K čemu lze využít detekci hran?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO