Příprava geopolymerních pojiv na bázi elektrárenských popílků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce se zabývá přípravou geopolymerních pojiv alkalickou aktivací elektrárenských popílků. Studuje vliv obsahu různých typů popílků na přípravu, tuhnutí a výsledné vlastnosti geopolymerních pojiv. Cílem práce je stanovení optimálního poměru výchozích surovin pro dosažení co nejlepších vlastností výsledného pojiva. Pro experimentální práce byly použity popílky z vysokoteplotního a fluidního spalování uhlí. Jako hlavní vstupní parametry pro přípravu past byly zvoleny hmotnostní podíl popílku ve směsi a celkový poměr oxidů klíčových pro průběh polykondenzace a vznik geopolymerní struktury. U testovaných směsí byla provedena kalorimetrická měření ke zjištění průběhu tvrdnutí. Z past byly připraveny vzorky pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku.
This thesis deals with preparation of geopolymeric binders based on power plant fly ashes by alkali activation. It studies influence of different types ashes content in pastes on setting and final properties of geopolymeric binders. The aim of study is determination of optimal ratio of raw materials to reach the best possible characteristics of final binder. Ashes from high-temperature and fluidized bed coal combustion were used for experimental works. Mass content of ashes in tested mixtures and total ratio of oxides crucial for polycondensation and geopolymeric structure formation were chosen as major input parameters. Calorimetric measurements of tested mixtures fresh pastes were implemented to learn about setting process. Hardened binder specimens were tested for bending and compressive strength.
Description
Citation
JEVICKÁ, L. Příprava geopolymerních pojiv na bázi elektrárenských popílků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-22
Defence
Uchazečka prezentovala výsledky své bakalářské práce jasně a srozumitelně. Práce obsahovala velké množství dat a z hlediska bakalářské práce ji lze hodnotit jako výbornou.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO