Modifikace suchých omítkových směsí vápencovými odkaly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Z hlediska moderního pohledu na odpadové hospodářství je žádoucí co možná největší množství odpadů efektivně zpracovávat. Odkaly po vypírce těžených vápenců obsahují sice mnoho jílových složek, ale rovněž je zde nezanedbatelný podíl jemného kalcitu. Zejména toho lze využít při následném zpracování. Po vypálení kde je nutné stanovit vhodnou teplotu vznikne směs měkce páleného vápna a zbylých dehydratovaných minerálních složek. Tato vypálená směs by mohla z části nahradit používaná pojiva v suchých omítkových systémech.
In modern point of view of waste management is desirable to effectively process the grates possible amount of wastes. Sediments from cleaning of mined lime stones contains a lot of clay components, but there is also indispensable share of soft calcite. Especially this can be use in following processing. After firing, where is necessary to set suitable temperature, arises a mixture of soft calcinated lime and remaining dehydrated mineral components. This calcinated mixture could partially replace used binders in dry stuffs.
Description
Citation
ŠVEC, J. Modifikace suchých omítkových směsí vápencovými odkaly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-22
Defence
Výsledky bakalářské práce byly prezentovány jasně a srozumitelně. Uchazeč projevil výbornou znalost problematiky i experimentálních technik. Dotazy oponentky i komise zodpověděl správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO