Posouzení kyvných podpěr turbíny z hlediska vzniku MS deformační stability

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním dvou řad podpěr podpírajících turbínu. Výstupem práce je nalezením maximálního možného zatížení, při kterém ještě nedochází ke vzniku MS deformační stability pro různé geometrické imperfekce. Výpočet byl řešen v MKP dvěma způsoby: lineární řešení (využití převedení výpočtu na vlastní problém) a nelineární řešení (využití deformační varianty MKP). Analýza výsledků porovnává výstupy z obou způsobů řešení. Se zohledněním známých vlivů ovlivňující provozní stav byl navržen koeficient bezpečnosti pro provoz podpěr.
Master thesis deals with a computing simulation of two props turbines lines. The thesis output is gaining maximum possible load, at which a commencement of deformation stability critical state for various geometrical imperfections has not arisen yet. The calculation has been done by FEM in two different ways: linear solution (using a calculation conversion into eigenbuckling) and nonlinear solution (using a FEM deformation option). Result analysis compares both methods outcomes. Safety factor for the props operation has been proposed taking into consideration known influences on operating state.
Description
Citation
BUKOVSKÝ, P. Posouzení kyvných podpěr turbíny z hlediska vzniku MS deformační stability [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inženýrská mechanika a biomechanika
Comittee
prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student nejdříve odprezentoval výsledky své práce s názvem Posouzení kyvných podpěr turbíny z hlediska vzniku MS deformační stability a poté zodpověděl otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO