XIV. Vědecká konference doktorandů

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Umění ve veřejném prostoru
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010) Žáčková, Markéta
  Veřejné prostory ovlivňují obraz města a jsou jedním z hlavních činitelů určujících charakter, úroveň, kvalitu a atraktivitu městského prostředí. Práce se zaměřuje jednak na současnou podobu a typologii veřejného prostoru měst v evropském kontextu, jednak na vztah veřejného prostoru a vizuálního umění. Teoretická část bude zahrnovat interdisciplinárně pojatý exkurs věnovaný proměnám veřejného prostoru od přelomu 18. a 19. století po současnost z urbanistického, sociologického a filozofického hlediska. Zároveň bude obsahovat historický výklad koncepcí veřejného prostoru a rozdíly v jeho chápání, jako například rozdíl mezi osvícenským pojetím, v němž je veřejný prostor definován zejména právně a politicky, a romantickou koncepcí, která operuje spíše s filozofickými a morálními argumenty. Oba tyto koncepty zakládají moderní pojetí veřejného prostoru. S termínem veřejný prostor v dnešním smyslu se setkáváme poprvé až poměrně pozdě – v druhé polovině 20. století.
 • Item
  Použití přírodních stavebních materiálů v konstrukcích stájových objektů
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010) Pohanková, Lucie
  Z minulosti se zdá, že přírodní konstrukční materiály nejsou až tak vhodné do stájových objektů – spíše do objektů doplňkových, které nejsou vystaveny přímé vlhkosti vnitřního prostředí. Všimněme si toho třeba u staveb dřevěných roubenek v horských a podhorských oblastech. Obytná část byla dřevěná a hospodářská část včetně stáje zděná. Od dob klasických chlévů, kdy v nosných konstrukcí stáje převládal kámen a pálená cihla – později ocel (I profily a cihelné klenby) ve stropních konstrukcích se mnohé změnilo.
 • Item
  Elumaja – obytný dům zítřka z Estonska
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010) Novák, Petr
  Myšlenky a principy výstavby domů v pasivním či nulovém standardu jsou dnes již rozšířené ve všech vyspělých státech. Estonská společnost ultraKUB OÜ, sídlící v hlavním městě Tallinnu, vyvinula inovativní modulový energeticky úsporný obytný dům Elumaja, který překonává standardy současného stavebnictví a organizace života obecně. Pokrokový koncept je založený na základním modulu 45 m2 ve standardu pasivního domu jehož skládáním a kombinováním lze vytvořit různé velikostní varianty domu, který je energeticky úsporný, mobilní, pohodlný a zdravý, a jehož ekologická stopa je velmi malá. S tímto projektem jsem se seznámil při přednášce autora projektu architekta Rene Valnera, která byla součástí letního kurzu ECObob (Ecological buildings), jehož jsem se účastnil na Technické univerzitě v Tallinnu. Osobně jsem si i prohlédl vzorový dům Elumaja 45 m2 postavený na náměstí Rotermanni, kde byl několik měsíců vystavený a přístupný veřejnosti.
 • Item
  Ekonomické ukazatele udržitelného rozvoje sídel
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010) Pavlas, Miroslav
  Chceme-li prakticky zkoumat udržitelný rozvoj a na základě kvantifikovatelných kritérií hodnotit jeho naplňování v dané jednotce území (od lokální přes regionální úroveň až k úrovni celostátní), je nejvhodnějším způsobem definovat a vymezit k tomuto účelu určité ukazatele případně indikátory. Nedílnou součástí kritérií trvale udržitelného rozvoje regionů je ekonomický aspekt. Uvážíme-li současné právní postavení a situaci českých měst, je třeba při definici vhodných ekonomických ukazatelů vycházet z praxe finančního plánování sídel a nutnosti podněcování či redukce ekonomických aktivit v konkrétním území, ve vazbě na jeho limity, a to zejména sociální a environmentální. Cílem disertační práce je nalézt vhodné ukazatele ekonomického rozvoje, definovat jejich vzájemné vazby, hodnoty a proporce. Výchozím bodem při výzkumu těchto ukazatelů je jejich maximální vypovídací schopnost pro potřeby sledování rozvoje a výkonnosti (nejen ekonomické) jednotlivých území. V rámci své disertační práce chci proto maximálně vycházet z praktických poznatků a reálných problémů rozvoje českých měst.
 • Item
  Parametrické struktury
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010) Mutyaba, Miron
  Rozvoj výpočetních technik v posledních 20 letech zásadně změnil profesi architekta a přinesl nové možnosti. Parametrické navrhování se stává více než jen jedním z nástrojů při hledání formy. V současné architektonické praxi se proto stále častěji setkáváme i s nestandardní architekturou a parametrickými strukturami.