2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 93
 • Item
  Chemická a termická stabilita huminových komplexů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Nováková, Tereza; Klučáková, Martina; Pospíšilová, Ľubica
  Předložená diplomová práce zkoumá vztah mezi chemickou a termickou stabilitou komplexů huminových kyselin s těžkými kovy, konkrétně komplexy niklu, kobaltu a mědi. Komplexy byly připraveny s roztoky kovů o třech odlišných počátečních koncentracích. Pomocí techniky UV-VIS byla stanovena množství inkorporovaných kovových iontů ve struktuře huminových kyselin; bylo potvrzeno, že množství kovových iontů vzrůstá s rostoucí počáteční koncentrací. Chemická stabilita byla stanovena jako množství uvolněných kovových iontů dvěma extrakčními činidly (roztoky MgCl2 a HCl), byly získány frakce reziduální, silně vázáná a mobilní a iontově výměnná. Změny, ke kterým docházelo ve struktuře huminových kyselin po vzniku komplexů a po jejich extrakci, byly sledovány FT-IR spektrometrií. Termooxidační stabilita byla prověřena metodami termogravimetrické analýzy (TGA) a diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC). Výsledky přinesly srovnání komplexů dvou huminových kyselin, potvrdily vliv kovových iontů na jejich termooxidační stabilitu. Vztah mezi chemickou a termickou stabilitou byl porovnán na základě korelace dat získaných těmito metodami.
 • Item
  Příprava pórobetonu pro tepelně izolační účely
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Koutný, Ondřej; Opravil, Tomáš; Šiler, Pavel
  V současné době doznívající ekonomické krize je ve stavebním průmyslu pozornost směřována zejména k systémům, které efektivně šetří energii, a tedy snižují náklady spojené s užíváním obytných i průmyslových prostor. Zejména se jedná o tepelně-izolační systémy, které svým charakterem a konstrukcí poskytují úsporná řešení. S výhodou lze použít materiál na bázi pórobetonu, který již tak svými tepelně-izolačními vlastnostmi mezi stavebními materiály vyniká. Také díky kombinaci přírodního charakteru a dostačujícím pevnostem tohoto materiálu se použití čistě pro tepelně-izolační účely jeví, jako plnohodnotná alternativa ke standartním zateplovacím systémům. Tato práce se zabývá možnostmi přípravy nenosného tepelně-izolačního materiálu na bázi autoklávovaného pórobetonu s objemovou hmotností pod 200 kg/m3.
 • Item
  Vliv hyaluronanu na transdermální penetraci vybraných léčivých látek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Ureš, Tomáš; Pekař, Miloslav; Sedláček, Petr
  Tato práce se zabývá prostupem látek ze skupiny nesteroidních antiflogistik přes biologickou membránu v kombinaci s použitím hyaluronanu. Hyaluronová kyselina (HYA) je lineární polysacharid složený z disacharidových jednotek N-acetyl-D-glukosaminu a glukuronové kyseliny. Běžně se vyskytuje ve většině tělních tekutin a tkáních, proto existuje předpoklad, že by mohl ovlivňovat prostup látek přes kůži. Byly připraveny standardy antiflogistik ve směsi s hyaluronanem o různé koncentraci a následně byl měřen prostup těchto látek kůží. Standardy byly aplikovány na kůži získanou z ušního boltce prasete. Obsah léčiva byl stanoven pomocí HPLC.
 • Item
  Fluoridové povlaky hořčíku připravované v taveninách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Drábiková, Juliána; Zmrzlý, Martin; Richtera, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá protikoróznou ochranou horčíkových zliatin AZ31, AZ61, AZ91 pomocou fluoridového konverzného povlaku pripraveného z taveniny Na[BF4]. V teoretickej časti sú popísané vlastnosti horčíkových zliatin, súčasné výsledky príprav fluoridových konverzných povlakov a rozbor dostupnej literatúry ohľadom vlastnosti soli Na[BF4] a jeho produktov rozkladu. Experimentálna časť bola rozdelená na dve hlavné časti. Prvá sa zaoberá koróznou odolnosťou ošetrených horčíkových zliatin (AZ31, AZ61, AZ91 a žíhanej AZ91) v tavenine Na[BF4]. Korózna odolnosť bola testovaná pomocou potenciodynamických skúšok a skúšok v koróznej komore. V druhej časti bol skúmaný mechanizmus prípravy fluoridového konverzného povlaku, pričom bolo preukázané, že bez prístupu vzduchu ako oxidačné činidlo v procese vystupuje bór, ktorý sa redukuje z BIII na B0, a tým umožňuje vznik fluoridového konverzného povlaku.
 • Item
  Penetrační vlastnosti polymerních micel na bázi hydrofobizované kyseliny hyaluronové.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Mischingerová, Monika; Muthný, Tomáš; Pekař, Miloslav
  Cílem této diplomové práce bylo provést penetrační experimenty polymerních micel na bázi hydrofobizované kyseliny hyaluronové s využitím nilské červeně jako nesené látky. Dále pak provést základní charakterizaci těchto polymerních micel pro potenciální kosmetickou aplikaci s využitím Coenzymu Q10 (CoQ10) jako nesené látky. Bylo zjištěno, že velikost polymerních micel s navázaným CoQ10 nepřesahovala 100 nm. Nosičové systémy na bázi hydrofobizované kyseliny hyaluronové se ukázaly jako vhodné pro potenciální topické použití. Tyto systémy s navázanou nilskou červení prokázaly výborné penetrační vlastnosti. Dá se předpokládat, že stejně dobré penetrační vlastnosti prokáže také systém s navázaným CoQ10. Byl zde také zmíněn problém: zda se nosič rozbije ve SC nebo zda prostupuje spolu s NR skrz SC do kůže. Byly navrženy další experimenty, které by také mohly ověřit penetrační vlastnosti těchto systémů.