2018/1-2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018) Mokrý, Ondřej
  V tomto článku se zabýváme problematikou doplnění chybějícího úseku vzorků v audio signálu. Problém formulujeme jako konvexní minimalizační úlohu, kterou řešíme vhodným iterativním algoritmem. U rekonstruovaného signálu přitom požadujeme řídkost jeho reprezentace ve vybraném Gaborově systému. Následně navrhujeme modifikaci metody za účelem kompenzace poklesu energie v rekonstru ovaném úseku signálu. Porovnání základní a modifikované metody stručně ilustru jeme vybranými experimentálními výsledky.
 • Item
  O křivkách a křivostech
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018) Šilhan, Josef; Žádník, Vojtěch
  Vyjádření křivostí křivek v eukleidovské rovině a prostoru je velice standardnim cvičenim z diferenciální geometrie. Ve výsledných vzorcích vztažených k obecné parametrizaci křivky Lze vidět obsah rovnoběžníku, příp. objemy rovno běžnostěnú určených prvními třemi derivacemi křivky. Analogické vztahy pro vyšší křivosti v prostorech vyšší dimenze se v literature hledaji nesnadno, ačkoli jsou velmi snadno odvoditelné. V tomto příspěvku ukážeme, jak na to.
 • Item
  Určení termofyzikálních vlastností okují na oceli vysoké teploty
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018) Ondruch, Tomáš
  Příspěvek seznamuje čtenáře s problematikou bakalářské práce rešené studentem oboru Matematické inženýrství na FSI VUT v Brně ve spolupráci s Laboratoří přenosu tepla a prouděni. Cílem textu je poukázat na využití matematického aparátu při rešení reálné technické úlohy z oblasti přenosu tepla. Zde matematika poskytuje nástroje jak pro popis zkoumaných fyzikálních jevů, tak i pro analýzu dat a vyhodnocení kvality vypočítaných výsledků.
 • Item
  Greenova věta a její aplikace
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018) Mařík, Robert
  V článku je diskutován vliv Greenovy věty mimo ryze matematické oblasti. Je zde zdůrazněn její význam při odvozování diferenciálních tvarů fyzikálních zákonů a dále je uvedena její role při vysvětlení funkce planimetru - přístroje pro měření obsahů rovinných obrazců obecného tvaru. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených prací rekonstruujeme přímo vektorové pole planimetru a tím můžeme vysvětlení planimetru ověřit i matematické zdůvodnění některých doporučení pro správnou práci s tímto přístrojem.
 • Item
  Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018) Štoudková Růžičková, Viera
  V článku sú riešené štyri vybrané príklady z Internetovej matema tickej olympiády pre študentov stredných škôl. V prvom príklade sa rozhoduje o lineárnej závislosti vektorov daného tvaru, v druhom príklade sa hladá neznáma funkca splňajúca daný vztah, v treťom príklade sa počíta tretia mocnina daného kvaterniónu a vo štvrtom príklade sa počíta dlžka stany pravouhlého trojuholníka s danými vlastnostami.