2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Problematika hodnocení optimality a vyváženosti podnikových IS
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Neuwirth, Bernard; Koch, Miloš
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnocení vyváženosti, optimality podnikových informačních systémů. Podnětem k tomuto zaměření je rostoucí důležitost, která je kladena na vnímání informačního systému z pohledu firmy. Do oblasti informačních systémů a technologií je ve firmách investováno stále více prostředků. Ne vždy je však již zpětně zjišťováno, zda se jedná o informační systém, který lze v současném stavu a popřípadě i do budoucna charakterizovat jako pro firmu vyvážený, optimální. Mnohdy je tomu tak právě proto, že neexistuje pro firmu dostupná a poměrně snadno aplikovatelná metoda jak informační systém ohodnotit. Jako jedno z hlavních východisek disertační práce jsem zvolil metodu HOS8, která byla publikována před 5-ti lety na naší fakultě. Nově navrhovaná metoda HOS2009 se snaží o odstranění slabých míst metody HOS8, které byly odhaleny jejím praktickým využíváním, a to zejména prostřednictvím zpětné vazby od aplikantů metody. V rámci disertační práce jsou zkoumány faktory ovlivňující úroveň jednotlivých oblastí informačního systému a vliv těchto oblastí na jeho celkovou vyváženost. S ohledem na posouzení vyváženosti, optimality informačního systému je v disertační práci také zkoumána problematika stanovení vyváženého, optimálního stavu informačního systému pro firmu v současnosti i v budoucnosti. Součástí výstupů metody jsou i grafy, které znázorňují celkový stav informačního systému, nevyváženost jednotlivých oblastí IS a vzájemnou vazbu mezi oblastmi hardware a software. Na základě zhodnocení stávajícího stavu a jeho porovnání s vyváženým, optimálním stavem stávajícím i budoucím, jsou pak navrhovány možné směry, strategie dalšího vývoje informačního systému ve firmě. Hlavní využití metody HOS2009 spatřuji v podpoře manažerského rozhodování v rámci: odhalení potencionálních problémů v rámci IS firmy, návrhu možného směru rozvoje prospěšného k jejich vyřešení i použití metody jako jednoduchého kontrolního mechanismu.
 • Item
  Strategická změna v organizaci formou fúze nebo akvizice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Smolíková, Lenka; Rais, Karel
  Disertační práce pojednává o problematice fůzí a akvizicí (Merge and Aquisition – dále jen M&A). Důvodem sepsání disertační práce je stále vzrůstající počet ohlášených M&A po celém světě. Provedený výzkum dokazuje, proč jsou M&A významné pro management společností, a proč pro současné manažery představují jednu z největších výzev. V práci je jedna kapitola věnována historií M&A a aktuálnímu stavu M&A, do kterého zasáhla hospodářská krize. Jedním z hlavních úkolů disertační práce je propojení ekonomického a právního pohledu na problematiku M&A. Teoretické poznatky jsou v práci konfrontovány s případy reálných případů M&A. Pro snadnější pochopení problematiky M&A jsou popisovány příklady úspěšných i neúspěšných M&A v různých odvětvích. V práci jsou detailně popsány jednotlivé etapy M&A. Je zde pojednáno o přípravné fázi M&A, due dilligence, realizaci M&A a následné integraci dvou a více spojených společností. V práci je také hodnocen význam jednotlivých etap. Zvláštní pozornost je věnována nejčastějším problémům, které se mohou během celého procesu M&A vyskytnout, a to lidským zdrojům a procesu integrace. Práce také reaguje na změny aktuálního ekonomického prostředí z období boomu počátku tisíciletí do období recese od podzimu roku 2008. Dále poukazuje na další možné vývojové linie v oblasti M&A. Podkladem pro vypracování disertační práce bylo studium existující literatury, primární výzkum ve společnostech se zkušenostmi s M&A a spolupráce se školitelem a jinými odborníky v oblasti M&A. Na základě výsledků studia literatury, primárního výzkumu a diskusí s odborníky vznikl návod na provedení úspěšné M&A. Práce má sloužit pro pedagogické účely ve vzdělávání budoucích vedoucích pracovníků, jako příručka pro management firem při provádění M&A a má být základem pro další výzkumnou a vědeckou práci v oblasti M&A. V závěru práce jsou hodnoceny hypotézy, které byly stanoveny před vypracováním.
 • Item
  Nové trendy v podnikání - Multidimenzionální rozhodování při outsourcingu účetních prací
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kába, Daniel; Koráb, Vojtěch
  Prace pojednava o multidimenzionalnim rozhodovani pri outsourcingu ucetnich praci a je koncipovana pro potreby ucetnich firem, ktere maji vice nez 30 pracovniku. Takoveto ucetni firmy maji stovky ucetnich ukolu ruzne velikosti a charakteru, ktere maji byt prirazeny jednotlivym ucetnim. Problem prirazovani ukolu jednotlivym ucetnim lze teoreticky vyresit velmi dobre znamymi zpusoby operacniho vyzkumu, nicmene nektere vlastnosti ucetnich jsou velmi vagni, a je tedy obtizne je kvantifikovat. Mezi tyto vlastnosti lze zaradit napr. kreativitu, loajalitu, schopnost ziskat duveru klienta atd. Zminene vlastnosti zpusobuji, ze aplikace tradicnich, napr. rozvrhovacich algoritmu, jsou velmi slozite. K tomu jsou navic nektere ucetni ulohy unikatni a jejich prirazeni muze byt ucineno pouze zkusenym manazerem a ne algoritmem. Tato prace se venuje fuzzy popisu uloh a ucetnich a dvouurovnovemu prirazovacimu procesu. Jednotlive zadane ukoly jsou v ramci p.edb..neho t.id.ni ozna.ovany jako rutinni, ktere mohou byt prirazeny fuzzy algoritmem, nebo jako nerutinni, ktere jsou jednotlivym pracovnikum prirazovany pomoci dialogu manazeru. fuzzy expertni system.
 • Item
  Metodika zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Doskočil, Radek; Dostál, Petr
  Disertační práce řeší problematiku zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví a je koncipována pro potřeby pojišťoven. Hlavním cílem práce je sestavení metodiky, která poskytne manažerům nástroj pro podporu rozhodování v případech hodnocení bonity klientů. V úvodní části práce jsou uvedena základní teoretická východiska, přehled současného stavu řešené problematiky a popis použitých metod. V dalších částech práce je uvedena reálná databáze klientů pojišťovny, která slouží jako východisko pro splnění stanoveného cíle. Nad historickými daty byla provedena nutná analýza, vedoucí ke zjištění vzájemných korelací a proměnných vstupujících do rozhodovacího modelu. Pro analýzu dat byly využity nejrůznější klasické statistické metody včetně příslušných softwarů. Rozhodovací model byl tvořen za pomoci metod spadajících do oblasti umělé inteligence, přesněji s využitím fuzzy logiky. Technická realizace modelu byla provedena pomocí software MATLAB. Postup tvorby metodiky zjišťování bonity klienta pojišťovny je detailně popsán a rozpracován do následných fází. Stěžejní část metodiky, rozhodovací model, lze snadno modifikovat a přizpůsobovat konkrétním potřebám koncového uživatele. Text dále obsahuje verifikaci modelu, implementaci modelu, interpretaci získaných výsledků, ucelený metodický postup zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví a formulaci přínosů metodiky pro praxi, teorii a pedagogiku.
 • Item
  Legislativní a daňové bariéry rozvoje malých a středních firem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Svirák, Pavel; Sadovský, Zdeněk
  Na začátku 21. století je stále zřejmější, že tržní ekonomické systémy, které se ve světě prosadily a prosazují jako víceméně univerzální ekonomický model, jsou z velké části založeny na dobře fungující oblasti malého a středního podnikání. Rozvoj tržní ekonomiky jako celku je tedy úzce spjat s rozvojem v oblasti malých a středních podniků. Disertační práce je výsledkem výzkumu v dané oblasti a je zaměřena na podniky působící v rámci území České republiky. V disertační práci jsou naplněny tyto cíle: V analytické části práce jsou zpracovány, konfrontovány a zhodnoceny poznatky z oblasti legislativní a daňové úpravy, platné v České republice s využitím dílčích informací o prostředí v rámci Evropské Unie Práce popisuje, kvalifikuje a definuje možnosti rozvoje malých a středních podniků z pohledu legislativního. Jsou zde uvedeny základní přístupy pro rozvoj v dané oblasti. V praktické části disertační práce jsou na základě kvalifikovaného výzkumu z primárních zdrojů dat identifikovány metody hodnocení rozvoje v malých a středních podnicích. Na základě statistického vyhodnocení jsou vybrány vhodné metody hodnocení dle stanovených kritérií. Pro komplexní posouzení je využito multikriteriálního hodnocení. V závěru práce je provedena kritická analýza zjištěných skutečností a jsou navrženy postupy pro legislativní rozvoj mého a středního podnikání.