2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Informačni bezpečnost podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Král, David; Koch, Miloš
  Kvalitní zabezpečení citlivých dat a klíčových aktiv se dnes stává pro firmu jakéhokoliv zaměření a velikosti naprostou nutností. Historie vývoje informační bezpečnosti začala především v prostředí velkých organizací, které zpracovávaly značné množství dat. Je logické, že právě větší a často bohatší firmy měly dostatek prostředků na investice do zabezpečení svých aktiv. Kromě toho, poměrně velké procento malých a středních firem má o svém informačním zabezpečení poněkud mylné informace. Stále více útočníků se zaměřuje na organizace střední velikosti, které jsou nedostatečně chráněny a je daleko snazší se dostat k jejich citlivým datům. Malé a střední firmy se často brání zavádění certifikovaných norem. Důvodem je obava z přílišné formální administrativy, která je u certifikací často vyžadována a která je především u malých firem zbytečná a zatěžující. U organizací střední velikosti (50-250 zaměstnanců) je už jistá administrativa spojená s informační bezpečností nutností. Zaměstnanci se podobně jako u malých firem většinou osobně znají, ale již zde existuje určitá míra anonymity, která může být impulsem k tomu, že někteří zaměstnanci se budou snažit bezpečnostní procedury obcházet, zejména, když nebudou přesně definovány a jejich dodržování nebude pravidelně kontrolováno. Závisí na více okolnostech, zda je pro danou organizaci vhodnější certifikace nebo zavedení vlastní interní metodiky pro bezpečnost informací. Metodika vyvážené informační bezpečnosti, kterou se zabývá tato dizertace, je navrhována především pro malé a střední firmy. Jejím cílem je definovat nejdůležitější a naprosto nutná kritéria informační bezpečnosti tak, aby celý systém splňoval podmínku určitého komplexního řešení dané problematiky. Na druhou stranu se snaží minimalizovat administrativní zátěž pro tyto organizace, což je, jak bylo výše zmíněno, jedním z hlavních důvodů, proč firmy zastávají odmítavý postoj k nejvíce rozšířeným certifikacím. Metodika definuje čtyři hlavní oblasti systému řízení informační bezpečnosti podniku. Její součástí je audit, který stanoví, na jaké kvalitativní úrovni se nachází řešení informační bezpečnosti jednotlivých oblastí v podniku. Pokud je některá ze studovaných oblastí shledána nedostatečně chráněnou, jsou nabízena efektivní opatření, jak tuto situaci vylepšit. Konečným řešením je stav systému, kdy všechny klíčové oblasti informační bezpečnosti organizace jsou na odpovídající úrovni a celý systém se dá považovat za vyvážený.
 • Item
  Možnosti využití principů hodnotového managementu k tvorbě systémů odměňování
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Jakubcová, Marie; Režňáková, Mária
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnotově orientovaného odměňování zaměstnanců. Zkoumá význam a úlohu systémů odměňování v řízení podniku ke zvyšování hodnoty pro vlastníky resp. stakeholdery. Práce pojednává o faktorech ovlivňujících jednak zaměstnance, jejich výkon a motivaci k dosahování podnikových cílů jako i o podnikových systémech odměňování. Téma disertační práce je velice aktuální, protože zvyšování výkonnosti zaměstnanců formou stimulačních odměn a současně snaha o jejich udržení v podniku jako i rozdělování vytvořeného výsledku hospodaření pro zaměstnance a vlastníky je náročným manažerským úkolem v každé etapě rozvoje podniku. Autorka při zpracování disertační práce vycházela nejen z teoretických poznatků získaných studiem odborné literatury českých i zahraničních autorů, ale i z provedených výzkumných šetření. Primární výzkum byl realizován kombinací postupů jednotlivých technik kvantitativního výzkumu, a to prostřednictvím dotazníkového šetření, osobních rozhovorů a telefonického dotazování. Výsledky získané primárním šetřením byly vyhodnoceny s využitím aplikace Microsoft Office Excel, aplikace Portable Open Office Calc a s využitím software XLStatistics. Při zpracování disertační práce byly získané výsledky použity k vymezení nejdůležitějších faktorů ovlivňujících motivaci zaměstnanců k růstu výkonnosti a zainteresovanosti na dosahování podnikem stanovených cílů. Kromě toho, výsledky získané podrobnou analýzou odpovědí z primárního šetření umožnily statisticky verifikovat stanovené hypotézy disertační práce. Dílčím výstupem disertační práce je formulace předpokladů vhodných pro využití hodnotově orientovaných systémů odměňování v malých a středních podnicích. Na základě formulace předpokladů k implementaci těchto systému odměňování je zpracován metodický postup pro implementaci hodnotově orientovaného systému odměňování do podnikové praxe. Pro vytvoření návrhu hodnotově orientovaného systému odměňování bylo nutné nejdříve vytvořit systém kvantifikace ukazatele EVA v podniku, tj. rozdělit majetek podniku na organizační složky, vypočítat hodnotu EVA pro každou organizační složku a navrhnout způsob zainteresovanosti zaměstnanců na změně hodnoty ukazatele EVA. Navržená metodika byla ověřena v podmínkách konkrétního podniku a v disertační práci je uvedená ve formě modelového příkladu. Tímto způsobem získává čtenář předložené disertační práce kompletní informace o vlastnostech navrženého modelu, a to o nutných účetních úpravách výnosových a nákladových položek, stanovení objemu investovaného kapitálu a jeho ocenění, jako i o rozdělení vytvořené hodnoty mezi zaměstnance a vlastníky. Zpracovaný modelový příklad poskytuje zpětnou vazbu o možnosti a náročnosti implementace hodnotově orientovaných systémů odměňování v malých a středních podnicích. V závěru disertační práce je pozornost věnována shrnutí získaných poznatků, diskusi předpokladů pro implementaci navržené metodiky do podnikové praxe a možnostem další vědecké práce v pojednávané oblasti.
 • Item
  Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Doležalová, Eva; Koráb, Vojtěch
  Předkládaná disertační práce se zabývá novými nefinančními příčinami úpadků malých a středních podniků. Vznik myšlenky vychází z úvah předních odborníků na České insolvenční právo, kteří se domnívají, že finanční tísni, která vede k úpadku podniku, nutně předchází anomálie v nefinančních oblastech. Výzkumné otázky pro potvrzení stanovených hypotéz byly adresovány přímo správcům konkursních podstat, insolvenčním správcům a majitelům podniků Jihomoravského kraje, které se ocitly v úpadku. Za klíčové oblasti pro fungování malého a středního podniku jsou označeny inovace a soustavný postoj k nim, počet společníků a jejich fungovaní v managementu podniku, seznámení zaměstnanců s vizemi a plány podniku a využití outsourcingu. Disertační práce nabízí rychlotest podnikového zdraví s ohledem na identifikované hypotézy v konkrétním podniku a nabízí zjištění, zda-li je podnik zdravý, s narušenou imunitou nebo nemocný. Práce také nabízí následné využití doporučených nápravných opatření.
 • Item
  Expanze inovačního potenciálu v podmínkách MSP
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Holoubek, Petr; Mikulec, Luděk
  Disertační práce se zabývá problematikou inovačního potenciálu v podmínkách malého a středního podnikání. Na inovace se obecně neustále klade větší a větší důraz, neboť pomáhají zůstat podnikům konkurenceschopnými v globální ekonomice. Také v dnešní době hospodářské krize nabývají na své důležitosti. Inovovat je velmi moderní trend, ale jakkoliv vysoké investice na inovace nezaručují, že takto vynaložené prostředky jsou vynaložené efektivně. Proto je nezbytné inovovat s rozvahou a cíleně. Předpokladem pro takovou činnost je, aby podnik znal svůj celkový inovační potenciál a uměl ho v případě nutnosti posílit. V kontextu výše uvedeného postupuje i tato disertační práce. Nejprve je zpracována rozsáhlá teorie včetně vymezení nejdůležitějších pojmů. Tento exkurs ze zdrojů české i zahraniční literatury reflektuje historické i aktuální názory k tématu inovací. Na teoretickou část plynule navazuje analýza současného stavu řešené problematiky z pohledu malých a středních podniků v ČR. Tato analýza je reprezentována jak upraveným výzkumem Českého statistického úřadu, tak i provedeným vlastním primárním výzkumem v dotazníkové formě. Výstupem tohoto výzkumu je odhalení slabých míst inovačního potenciálu podniků a získání relevantních dat pro potvrzení či zamítnutí stanovených hypotéz, které vychází z dílčích cílů této práce. V následující kapitole je navržen model pro výpočet souhrnného indexu inovačního potenciálu podniku, jehož cílem je odhalení slabých míst samotného podniku bez nutnosti provádět složité srovnávání prostřednictvím dlouhotrvajícího výzkumu. Dále logicky navazuje návrhová část, která předkládá malému a střednímu podnikání doporučení a návrhy řešení na posílení jednotlivých dílčích faktorů inovačního potenciálu. Aplikace uvedených doporučení postupnými kroky od teoretického poznání, přes analýzu až k implementaci navržených řešení by měla přispět k expanzi inovačního potenciálu konkrétního podniku v podmínkách malého a středního podnikání.
 • Item
  Řízení intelektuálního kapitálu s využitím moderních metod
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Klusák, Aleš; Němeček, Petr; Bačík, Petr
  Disertační práce se zabývá řízením intelektuálního kapitálu ve firmě, jeho úrovní a současným stavem v prostředí našich podniků, za pomoci moderních metod managementu a to především managementu znalostí. Jedná se o velice aktuální téma. Současné období rozvoje společnosti a její přerod v informační společnost totiž lze charakterizovat jako přechod od éry konkurenční výhody založené na informacích, k éře konkurenční výhody založené na tvorbě, uchovávání a využívání znalostí. Znalost se v dnešní době stává kritickým strategickým zdrojem pro podnikatelské aktivity a další ekonomický rozvoj organizací. Cílem disertační práce je posoudit úroveň povědomí o znalostním managementu v prostředí firem působících na území České republiky a pokusit se navrhnout soubor doporučení, na základě kterých budou moci společnosti postupovat při zavádění, popř. zlepšování úrovně managementu znalostí ve své praxi. Disertační práce vychází z teoretických východisek získaných během sekundárního výzkumu, zaměřuje se na komplexní pojem znalostního managementu, jeho nejdůležitější části jako např. definici dat, informací a znalostí, znalostního pracovníka, vnitřní kultury organizace i možnosti implementace. Věnuje se také současnému stavu a překážkám, které brání v zavádění znalostního managementu do našich společností. Další část je věnována primárnímu výzkumu, na jehož základě jsou uvedeny závěry a doporučení k řešené problematice, na kterou navazuje poslední část s vlastním souborem návrhů. Poslední část je také věnována vlastním přínosům v oblasti vědy, praxe a pedagogického postupu.