2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 96
 • Item
  Optimalizace produkce vybraných enzymů pomocí Bacillus subtilis
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Slavíčková, Radka; Hermanová, Soňa; Omelková, Jiřina
  V diplomové práci byla studována optimalizace produkce lipolytických enzymů při submerzním způsobu kultivace Bacillus subtilis (BS). Produkce lipolytických enzymů byla testovaná v prostředí tří živných médií, která se lišila zejména hlavními zdroji uhlíku, resp. dusíku. První médium obsahovalo zejména extrakt z telecího mozku a hovězího srdce (BHIB), druhé médium pepton a kvasniční extrakt (NB) a třetí živné médium pepton a kvasniční extrakt s přídavkem 2% (w/v) glukózy (NBG). Nejvyšší lipolytické aktivity (0,0784 Uml-1) bylo dosaženo v médiu NBG, přičemž ve všech médiích bylo pozorováno maximum před koncem exponenciální fáze růstu. V NBG médiu bylo následně stanoveno teplotní optimum v rozmezí 30 - 50 °C, pH optimum v rozmezí 5 - 11 a tepelná stabilita lipolytických enzymů produkovaných BS. Aktivita byla stanovena spektrometricky za použití p-nitrofenyllaurátu jako substrátu. Produkované lipolytické enzymy vykazovaly nejvyšší aktivitu při teplotě 37 °C a v alkalické oblasti pH = 8,0. Měření tepelné stability ukázalo, že se jedná o poměrně termostabilní enzymy, které si i po 1 hodině kultivace při 30 - 50 °C zachovaly 100 % aktivity. Přítomnost 1% (w/v) olivového oleje v médiu NBG způsobovala po 14 dnech kultivace pokles lipolytické aktivity o 65 % a pokles hodnoty pH z 6,5 na 5,4. Po nahrazení glukózy fruktózou v živném médiu NBG vykazovala lipolytická aktivita během prvních 7 dní kultivace srovnatelné hodnoty, avšak po 14 dnech kultivace byl zaznamenán již pokles lipolytické aktivity o 29 %. Metodika identifikace lipolytických enzymů BS pomocí peptidového mapování byla vyvinuta za účelem porozumnění potenciálu syntetického polyesteru- poly(e-kaprolaktonu) působit jako induktor tvorby lipáz. Degradační studie komerčního polyesteru poly(e-kaprolaktonu) byla vedena při submerzním způsobu kultivace Bacillus subtilis v médiu NBG při počáteční hodnotě pH 7,0 a teplotě 30 °C po dobu 14 dnů. PCL (Mn=10 000, Mw=14 000) byl studován ve formě filmů (1,0 x 1,0 cm), které byly připraveny lisováním, ochlazováním taveniny na 4 °C a odpařováním dichlormetanu z 2% roztoku. U degradovaných filmů v závislosti na způsobu jejich přípravy byl pozorován po 14 dnech úbytek hmotnosti (7,8 - 17,0 hm. %.) a vznik četných děr a prasklin na povrchu vzorků. V degradačním médiu byly naměřeny hodnoty lipolytické aktivity vyšší o 9 - 17 % ve srovnání s kontrolními vzorky. Denzitometrické sledování nárůstu buněčné hmoty ukázalo rovněž vyšší hodnoty zákalů v degradačním médiu v porovnání s kontrolními vzorky. Na základě naměřených výsledků lze navrhnout, že studované vzorky byly degradovány v důsledku působení BS.
 • Item
  Fosfátové konverzní povlaky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Ševčíková, Barbora; Zmrzlý, Martin; Trčka,, Josef
  Předmětem diplomové práce je studium vlivu struktury fosfátového povlaku na mechanické vlastnosti šroubového spojení. Teoretická část se zabývá popisem konvenčního procesu fosfátování a je následována rozborem současných poznatků technologie fosfátování. Experimenty jsou prováděny na šroubových ventilech, montovaných do dieselového vysokotlakého čerpadla společnosti Bosch Diesel s.r.o., z nelegované uhlíkové oceli. K samotnému zkoumání vlivu struktury na těsnost spoje bylo připraveno dvanáct druhů fosfátových povlaků lišících se vždy jedním parametrem fosfatizačního procesu. Sledovanými parametry, rozhodujícími o struktuře povlaku, jsou – druh fosfatizační a aktivační lázně, její koncentrace a teplota a doba ponoru vzorku do lázně. Těsnost spoje je zkoumána během simulovaného montážního procesu utahováním na definovaný úhel za současného měření momentu a oblasti trvalého přetvoření materiálu. Připravené vrstvy jsou charakterizovány stanovením plošné hmotnosti a z hlediska struktury pozorováním elektronovým mikroskopem.
 • Item
  Stanovení vybraných hormonálních přípravků pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostním detektorem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Jurasová, Lenka; Vávrová, Milada; Lisá, Hana
  Diplomová práce se zabývá výběrem metody a optimalizací laboratorního postupu pro stanovení vybraných léčiv estronu, estradiolu, ethynylestradiolu, estriolu, diethylstilbestrolu, norethindronu, mestranolu a progesteronu v odpadní vodě pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC/MS). Jako extrakční metoda byla zvolena metoda SPE s užitím kolonek Oasis HLB. Během procesu optimalizace byly použity různé mobilní fáze, teploty, průtoky a gradienty mobilní fáze. Vzorky odpadní vody byly odebrány na vstupu a výstupu městské čistírny odpadních vod v Břeclavi a areálové ČOV Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně. Léčiva z odpadní vody byla izolována a zakoncentrována pomocí extrakce tuhou fází (SPE). Následně byly stanoveny vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC/MS).
 • Item
  Chemická kotva do zdiva na bázi rychletuhnoucích geopolymerních pojiv
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Novotný, Radoslav; Šoukal, František; Kalina, Lukáš
  Cílem této práce je vývoj rychletuhnoucího geopolymerního pojiva použitelného v chemické kotvě do zdiva. V poslední době jsou tyto systémy kotvení velkým trendem díky snadné aplikaci, schopnosti přenosu velkých sil a krátké době tuhnutí. Pojiva těchto systémů jsou založena na polymerních pryskyřicích. Jejich suroviny jsou cenově nákladné, toxické a hořlavé látky. Na základě této úvahy bylo vyvinuto anorganické rychletuhnoucí geopolymerní pojivo, které se skládalo ze směsi metakaolinu a srážené siliky aktivované hydroxidem draselným. Pojivo bylo během vývoje charakterizováno pomocí vhodných analytických metod (XRD, SEM, DTA). Z výsledků těchto metod byly optimalizovány jeho vlastnosti.
 • Item
  Aromatický profil vybraných druhů ovocných šťáv
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Baštová, Daniela; Vítová, Eva; Zemanová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení aromatického profilu vybraných druhů ovocných šťáv (jablečné, hroznové, mrkvové, pomerančové, rybízové a bezové šťávy). Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi vybraných druhů ovoce a jejich šťáv, dále technologickým postupem získávání šťávy a vybranými metodami pro stanovení aromaticky aktivních látek. V experimentální části byl instrumentálně a senzoricky stanoven aromatický profil šesti čistých ovocných šťáv a pěti směsných ovocných šťáv. Aromaticky aktivní látky byly extrahovány metodou SPME a následně identifikovány a kvantifikovány pomocí plynové chromatografie. K senzorickému hodnocení byl využit pořadový test a hodnocení pomocí hedonické stupnice.