2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  INOVAČNÍ MANAGEMENT A KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Heralecký, Tomáš; Němeček, Petr
  Disertační práce se zabývá problematikou inovačního managementu a konkurenceschopností malých a středních podniků. Tato problematika je velice aktuální zejména z důvodu vysokého stupně konkurence v naší ekonomice. Inovace jsou hnacím motorem ekonomického a sociálního rozvoje regionů a podílejí se na růstu zaměstnanosti, ekonomického růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti. Inovace jsou nerozlučně spojeny s podnikáním, neboť jsou primárně podnikatelským jevem. Cílem disertační práce je pokusit se posunout dále poznání o problematice inovačního managementu a konkurenceschopnosti malých a středních firem a přinést užitek jak na úrovni teoretické, tak i praktické. První část disertační práce je věnována vymezení problému práce a postupu jejího zpracování. Dále se tato část zabývá podrobným vymezením základních pojmů, a to zejména inovací, konkurenceschopnosti a vymezením malého a středního podnikání. Opomenuty nezůstaly ani další důležité aspekty, které jsou pevně spjaty s tímto tématem a to zejména rozbor inovačního procesu a možnosti financování firemních inovačních aktivit. Druhá část disertační práce charakterizuje inovační prostředí malých a středních firem v České republice. Pozornost je věnována vývoji ukazatelů MSP v čase v rámci České republiky a také v kontextu se zeměmi EU. Třetí část disertační práce je věnována vlastnímu výzkumu. Na základě výsledků výzkumu jsou uvedeny závěry a doporučení k řešené problematice. Dále jsou od fáze invenční až po fázi uvedení finálního produktu na trh zmapovány možnosti financování inovačních aktivit MSP z fondů EU. Na závěr této části jsou navrženy postupy s důrazem na před-projektovou fázi inovačního procesu, které zefektivní vlastní inovační proces a sníží riziko neúspěchu zamýšlené inovace. Jedná se o návrh postupu respektující jeden identifikovaný inovační podnět a o návrhy respektující více inovačních podnětů. Poslední část předkládané disertační práce je věnována vlastním přínosům v oblasti vědy, praxe a pedagogického postupu. Nedílnou součástí předkládané disertační práce je návrh na další rozvoj a řešení této důležité problematiky.
 • Item
  VLIV STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ NA PROSPERITU FIRMY
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Palíšek, Eduard; Bartes, František
  Disertační práce si klade za cíl ověřit vliv strategického plánování na prosperitu firmy. Protože se názory odborníků na účelnost strategického plánování liší – někteří jsou přesvědčeni, že strategické plánování je základem úspěšného rozvoje firmy, jiní zase dokládají četnými výzkumy, že nelze jednoznačně potvrdit přímý vliv strategického plánování na úspěšnost firmy – je proveden empirický výzkumu, jehož výsledkem je ověření hypotéz stanovených tak, aby bylo možno vliv strategického plánování na prosperitu firmy posoudit. V teoretické části je popsán vývoj strategického řízení. Na něj navazuje popis vnitřního a vnějšího podnikatelského prostředí a také vlivů, které na tato prostředí působí. Na závěr teoretické části jsou popsány charakteristiky strategického řízení a plánování, nástroje a modely strategického plánování a metody měření jeho účinnosti. Vzhledem k tomu, že dílčím cílem této práce je také navrhnout zjednodušený model strategického plánování aplikovatelný v podmínkách malých a středních firem, je teoretická část zakončena popisem specifik malých a středních podniků. Analytická část práce obsahuje detailní analýzy dat získaných dotazníkovou metodou. Na základě těchto analýz je provedena syntéza formou sestavení profilů různých kategorií firem. Závěry analýz a syntéz jsou použity pro ověření platnosti stanovených hypotéz. Návrhová část práce obsahuje koncepci „4-segmentového modelu“ strategického plánování. Na závěr jsou zhodnoceny přínosy práce pro teorii a pro praxi.
 • Item
  ŘÍZENÍ VOLNÉ LIKVIDITY PODNIKU
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Makovský, Zdeněk; Tetřevová, Liběna
  Předložená disertační práce se zabývá problematikou řízení volné likvidity podniku v podmínkách České republiky. Prudký rozvoj finančních trhů v posledních letech, související zejména s rozvojem přenosových technologií a s globalizací, umožnil českým podnikům využívat jednoduchým způsobem kapitálové trhy ke zhodnocování své momentálně přebytečné likvidity. Důvodem, proč české podniky příliš tuto možnost zatím nevyužívají, je jednak tradice využití bankovních ústavů, jednak v minulosti málo rozvinutý český finanční trh a v neposlední řadě obava z rizika znehodnocení peněz. V této disertační práci je navržena metodika tvorby optimálního portfolia v podmínkách Burzy cenných papírů Praha včetně řízení rizika. V teoretické části disertační práce je provedena analýza jednotlivých segmentů finančního a kapitálového trhu podle různých hledisek a analýza rizik řízení volné likvidity podniku. Samostatná kapitola je věnována burzovním indexům jakožto perspektivnímu podkladovému aktivu finančních derivátů. Podrobně je pak rozebrána konstrukce indexu PX, zahrnující nejlikvidnější české akciové tituly. Značná pozornost je věnována právní a ekonomické analýze finančních derivátů jako možných nástrojů, alternativně využitelných pro zhodnocování volného kapitálu. Finanční deriváty nemusejí představovat pro podnik výrazně vyšší riziko, než použití ostatních finančních nástrojů, pokud je jich použití doprovázeno vhodnými metodami omezení rizika. Samostatně je analyzován pohled na finanční deriváty jako na hazardní hry. Tato analýza má za úkol vyhnout se možným právním komplikacím, které by použití finančních derivátů mohlo provázet. V závěru teoretické části je charakterizován oceňovací model kapitálových aktiv CAPM, který je rozšířen a modifikován pro podmínky pražské burzy. V praktické části disertační práce je objasněna metodika tvorby optimálního portfolia, pomocí kterého může podnik zhodnocovat volnou likviditu. Na konkrétních titulech jsou ověřeny postupy sestavení portfolia včetně alternativy použití finančního derivátu a porovnání obou přístupů. V závěru je nastíněna perspektiva rozvoje kapitálového trhu v ČR.
 • Item
  Harmonizace zdaňování korporací v EU
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Skalická, Hana; Sadovský, Zdeněk
  Po vstupu do Evropske Unie problematika dani dostala a stale dostava zcela novy raz. Vytvari se tak uplne jine pravni prostredi, a to nejen v Ceske republice, ale i v Evropske unii samotne, kde az doposud byly harmonizovany pouze neprime dane. Prime dane jsou zatim ponechany plne v kompetenci clenskych stat.. Objevuji se v.ak tlaky na harmonizaci i tohoto odvetvi. Dan z pridane hodnoty je jednim z nejcastejsich predmetu spou u Evropskeho soudniho dvora v Lucemburku a stale vetsiho vyznamu nabyvaji i jeho rozsudky v oblasti primych dani. Dojde i zde k tak vyznamne harmonizaci jako na poli dani neprimych? Aby se pripadny investor mohl objektivne rozhodnout, do ktere spolecnosti investovat a proc, musi mit moznost tyto spolecnosti objektivne porovnat. A jednim z rozhodujicich kriterii je ucite velikost zisku po zdaneni a na to navazujici pripadna vyplata dividend. Pokud se budou uplatnovat uzne zpusoby zdaneni v ruznych clenskych statech, nebude moznost podniky z ruznych censkych statu objektive srovnat. Cilem teto disertacni prace je na zaklade vyzkumu provedeneho ve vecech 27 censkych statech Evropske unie ohledne zdanovani korporaci navrhnout metodu, jak harmonizovat zdanovani korporaci tak, aby byly odstraneny prekazky, ktere brani spolecnostem pri bchodovani na jednotnem trhu a aby byly minimalizovany naklady korporaci na splneni danovych pozadavku jednotlivych clenskych statu. K dosazerni tohoto cile byly zvoleny tri dici cile: .. analyza zdanovani korporaci v jednotlivych clenskych statech Evropske unie na zaklade vyzkumu provadeneho ve vsech 27 .censkych statech, .. analyza navrhu Evropske komise ohledne harmonizace zdanovani spolecnosti, .. navrzeni vlastni metody harmonizace zdanovani spolecnosti v Evropske unii. V zaveru teto disertacni prace jsou zdurazneny jeji prinosy pro vedu, praxi a pedagogickou cinnost.
 • Item
  ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ S VYUŽITÍM
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hamplová, Petra; Jurová, Marie
  Disertacni prace se sna.i metodicky definovat hlavni p.inosy p.istupu Supply chain managementu (dale SCM) a navrhnout s vyuzitim teto metody pristupy ke zvysovani efektivity a ziskovosti podniku a tim i cele vykonnosti podniku, predstavit moznosti mereni teto vykonnosti a vytvorit urcitou metodiku pro jeji zvysovani s vyuzitim SCM. Prace je koncipovana se zretelem na splneni hlavniho a dilcch cilu disertacni prace. V prvni casti se zabyva zejmena zduvodninim aktualnosti a vyznamu pristupu SCM. Dalsi cast se zameruje na soucasny stav resene problematiky, kde popisuje aktualni nazory odborniku a jednotlive smery vyuzivani SCM v podnicich. Take se zde popisuje zakladni definice a filozofie SCM a zabyva se i IT podporou teto metody. Navazujici cast resi dilci cile disertacni prace, jejichz reseni tvori hlavni ucel a obsah disertacni prace. Tyto dilci cile lze shrnout do ctyr zakladnich oblasti: .. Analyza soucasne urovne vyuzivani modelu SCM v ceskych podnicich, .. Stanoveni relevantnich kriterii pro hodnoceni vykonnosti podniku v oblasti obstaravani v ramci celeho dodavatelskeho retezce, .. Implementace SCM do strategickeho rizeni podniku, .. Vytvoreni metodiky pro zvysovani vykonnosti podniku s vyuzitim SCM. Samostatnou cast prace tvori overeni v praci uvedenych metodickych postupu a konkretni navrhy v praxi rizeni strojirenskeho podniku. Zaverem jsou zdurazneny prinosy disertacni prace pro teorii a jeji prinosy pro rozvoj podniku a manazerskou praxi.