2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 127
 • Item
  Ocenění podniku Kornfeil spol. s r.o.
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Herůfková, Jitka; Mašterová, Lucie; Fiala, Jakub
  Tato práce je zaměřena na aplikaci oceňovacích metod na vybraný podnik Kornfeil spol. s r.o. V práci jsou charakterizovány metody oceňování a popsán postup, jak metody ocenění aplikovat na vybraný podnik. Práce popisuje jednotlivé kroky při ocenění, tj. finanční analýzu, strategickou analýzu, sestavení finančního plánu, stanovení diskontní míry a aplikaci oceňovacích metod. V diplomové práci jsou aplikovány výnosové a nákladové metody ocenění a na závěr provedena jejich syntéza.
 • Item
  Analýza metod ocenění výrobního areálu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Krechler, Ondřej; Hlavinková, Vítězslava; Klika, Rudolf
  Tato diplomová práce srovnává vybrané způsoby ocenění nemovitostí, se kterými se lze setkat při oceňování výrobního areálu. V teoretické části se diplomová práce zabývá vysvětlením základních pojmů a popisem metod, které se v praxi nejčastěji používají. V části praktické se práce věnuje detailnímu popisu lokality a samotnému ocenění nemovitostí, s cílem vyhodnotit výsledky vybraných metod. Výsledkem bude statistické vyhodnocení metod, jejich porovnání a vyhodnocení nejvhodnějších metod pro ocenění výrobního areálu.
 • Item
  Ocenění e-shopu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Mácová, Romana; Mašterová, Lucie; Ondra, Martin
  Tématem diplomové práce je ocenění vybraného e-shopu. Pro tento účel budou zpracovány teoretické poznatky včetně definování klíčových slov a metod ocenění. Tyto poznatky budou uvedeny v teoretické části práce. Praktická část se pak bude zabývat samotným oceněním e-shopu. Její součástí bude několik analýz jako například strategická a finanční analýza. Dále bubodu vytvořeny 3 varianty finančního plánu, a to varianty realistická, optimistická a pesimistická. Cílem práce je stanovení subjektivní hodnoty k 1.1.2013.
 • Item
  Analýza podmínek kabotáže v silniční nákladní dopravě ve vybraném státě EU
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Večeřa, Petr; Libertín, Josef; Kudláček, Jaroslav
  Předkládaná práce popisuje úpravu podmínek pro výkon kabotáže v silniční nákladní dopravě, a to v zohlednění současného i minulého vývoje na úrovni EU i dopravní politice EU zakotvené v primárním právu. Současné změny na poli právní úpravy kabotáže jsou dobrým předpokladem pro další rozvoj těchto přeprav. Problematika provádění kabotáže se tak rozpadá do tří problémových okruhů, kdy jeden představuje samotná unijní unifikovaná úprava kabotáže a přesně stanovené podmínky pro její provádění, druhý obsahuje otázky společné pro celé území EU, jako je například úprava placení DPH, přístup na trh nebo technické podmínky provozu vozidel, a třetí okruh zahrnuje úpravy, které jsou v každém státě EU odlišné, jako jsou například mýtné systémy. Provádění kabotážních přeprav je tak třeba uzpůsobit všem těmto podmínkám, což má přímý vliv i na ekonomické pozadí poskytované služby.
 • Item
  Vliv zateplení objektu na návrh zdroje tepla
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Šverák, Jakub; Hlavinková, Vítězslava; Hrubanová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem zateplení objektu na návrh zdroje tepla. Teoretická část popisuje historický vývoj stavebnictví, počátky zateplování a základní pojmy spojené s výpočtem tepelných ztrát. V úvodu praktické části jsou popsány možné způsoby návrhu vytápění a stavebně-technický popis novostavby bytového domu Cacovická. Hlavní část řeší „Vliv zateplení na návrh zdroje tepla“, který je proveden ve dvou odlišných variantách. Závěrem práce je porovnání obou variant a vyhodnocení nákladově nižší varianty.