VeFoS 2011

Název: XVI. mezinárodní konference analytiků dopravních nehod 2011, Vehicle Forensic Science 2011

Sestavil: Ing. Albert Bradáč, Ph.D., Ing. Jan Schejbal
Vydalo: Vysoké učení technické v Brně
Vyšlo: červen 2011
Vydání: první
ISBN: 978-80-214-4294-8

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Mapové podklady pro zaměřování a analýzu dopravních nehod
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06) Dvořáček, Petr
  Důležitými vstupními daty pro analýzu dopravních nehod jsou i vhodné mapové podklady. Ty umožňují zasadit řešenou událost do prostorově správných souvislostí. Resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) je jedním z hlavních vydavatelů státního mapového díla. Jedná se o státem garantované a pravidelně aktualizované mapy, od katastrálních map až po topografické mapy středních měřítek. Kromě toho vznikají v resortu i další geografické podklady, jako je ortofoto nebo topografické databáze, které rovněž slouží jako základ pro další tematické mapové vrstvy nebo jako zdroje polohopisných a výškopisných poměrů. Příspěvek přináší souhrnné informace o nabízených produktech, o možnostech jejich využití a podmínkách poskytování.
 • Item
  Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06) Schmidt, Drahomír; Frydrýn, Michal; Marek, Zdeněk
  Článek vychází ze současného stavu možností soudně znalecké analýzy dopravních nehod. V dnešní době jsou již velmi podrobně propracovány metody výpočtů nehodových dějů, chování modelů dopravních prostředků před střetem, během něj a po střetu. I přes rozsáhlý matematický popis chování jednotlivých entit při výpočtu se jedná o simulaci a výsledek je závislý na dosazených vstupních hodnotách a počátečních podmínkách. Tyto informace jsou nezastupitelné a jen obtížně je lze nahradit, neboť mají podstatný vliv na řešení nehodového děje a tedy i na výsledek znaleckého zkoumání.
 • Item
  Měření dohlednosti na chodce v noční době při reálné jízdě vozidla
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06) Kledus, Robert; Bradáč, Albert; Semela, Marek
  Pro objasňování příčin nočních dopravních nehod s chodci je z technického hlediska důležité objektivní stanovení rychlosti přiměřené dohledu a tedy i správné stanovení vzdálenosti, na kterou mohl řidič poprvé uvidět chodce na vozovce. Jelikož znalci mohou vzdálenost, potřebnou na uvidění chodce, měřit jen ze stojícího nebo pomalu jedoucího vozidla, je důležité zabývat se výzkumem rozdílnosti ve vnímání objektů řidičem ze stojícího a jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu, že neexistuje vhodná metoda měření, která by za jízdy umožňovala měřit vzdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič objekt uvidí či rozpozná. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku uvidění objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče. Použito je speciálního zařízení vyvinuté fy. viewpoinsystem, GmbH. Vzdálenost mezi vozidlem a chodcem je následně určována z rychlosti vozidla a doby potřebné na její ujetí. V práci jsou pro různé jízdní situace porovnány výsledky měření dohlednosti na chodce ze stojícího a jedoucího vozidla za snížené viditelnosti. Výsledky byly získány z rozsáhlých jízdních zkoušek uskutečněných v úzké spolupráci Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu EPIGUS - Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforschung z Rakouska.
 • Item
  Využití vozidlové kamery při analýze dopravní nehody
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06) Prochazka, Eduard; Šebelová, Lucie
  Vozidlové kamery jsou v silniční dopravě nový fenomén, který lze považovat za významný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a prostředek dokumentace okolností dopravní nehody. I když v současné době používání vozidlových kamer není příliš rozšířené, lze pozorovat rostoucí zájem o nasazení kamery. Vozidlová kamera, podobně jako černá skříňka v letadle umožňuje v případě havárie přesněji směřovat vyšetřování všech relevantních okolností, které k nehodě vedly. Článek se zabývá možností využití záznamu vozidlové kamery pro analýzu příčin vzniku a průběhu dopravní nehody. Analýza je postavena na metrické analýze videa, respektive na vyžití fotogrammetrických metod při analýze jednotlivých snímků záznamu. Záznam umožňuje měřit mimo jiné dobu průběhu zaznamenaných jevů, rychlost vozidla, boční odstup od překážky, dobu příčného přemístění vozidla, podélnou vzdálenost mezi vozidly atd. Jsou popisovány testy přesnosti měření, které ukazují, že záznamy z kamery jsou dostatečně vhodné jako jeden z podkladů při analýze dopravní nehody. V článku je také zmíněno právní hledisko použití videozáznamu a možné komplikace při jeho využití jako důkazního prostředku.
 • Item
  Analýza príčin straty smerovej stability jazdnej súpravy
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06) Kohút, Pavol
  Príspevok je venovaný problematike riešenej dopravnej nehody pri ktorej došlo k prejazdu intenzívne brzdenej jazdnej súpravy do protismerného jazdného pruhu, kde došlo k zrážke s protiidúcim vozidlom. Cieľom príspevku bolo zistiť príčiny straty smerovej stability plne naloženej jazdnej súpravy a poukázať na diagnostické postupy, ktoré môžu viesť k naplneniu stanoveného cieľa.