2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Vývoj organizačního chování vlivem ICT
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Tichý, Ondřej; Němeček, Petr; Hynek, Josef; Mikoláš, Zdeněk; Půža, Bedřich
  Tato disertační práce obsahuje výzkum vztahu českých organizací a českých zaměstnanců k moderním informačním a komunikačním technologiím (zkráceně ICT). Z pohledu organizací se výzkum zaměřil na konkrétní technologie, které byly v posledních letech implementovány, jak se osvědčily a jestli dokázaly nějakým způsobem ovlivnit jejich organizační strukturu. Z pohledu zaměstnanců se výzkum zajímal o dopad těchto technologií na jejich produktivitu práce. Z provedené rešerše zahraničních výzkumů totiž vyplynulo, že lidé v zemích jako je Čína či Spojené státy Americké trpí tzv. technostresem, což by se dalo popsat jako stres vyvolaný právě těmito technologiemi. A technostres má posléze negativní vliv právě na zmiňovanou produktivitu práce. Úvodní část textu obsahuje sekundární výzkum, který se věnuje dvěma základním tématům současného stavu poznání. První se týká popisu organizace. Je zde uvedeno, co to vůbec organizace je, včetně názorů na ni v průběhu let. Dále, co si představit pod pojmem organizační chování a jeho zasazení do fungování organizace. Následuje část, která vymezuje postavení jedince v rámci organizace. V další části text obsahuje popis jednotlivých organizačních struktur organizací. Druhé základní téma tohoto sekundárního výzkumu obsahuje popis ICT. Nejedná se ovšem o popis technického řešení technologií, nýbrž jde o popis jejich významu pro organizaci, včetně vztahu zaměstnanců (uživatelů) organizací k těmto technologiím. Druhá polovina této disertační práce obsahuje dva primární výzkumy, které navazují na předešlou teoretickou část. Mezi její cíle patří: (1) vytvoření modelu společnosti, který by zahrnoval i ICT, včetně jejich dopadů na společnost; (2) navržení metodiky stanovování přínosů ICT pro společnosti a stanovit je na základě výsledků z provedeného průzkumu; (3) vyzkoumání nejnovějších trendů v oblasti prosazování ICT v organizacích v sektoru ICT v České republice; (4) určení, zda jsou ovlivňovány současné organizační struktury společností v České republice díky ICT; (5) ověření, zda moderní prvky ICT mají na české zaměstnance natolik negativní vliv, že jim snižují produktivitu práce a (6) předložení doporučení v oblasti ICT pro ostatní společnosti v České republice. Výsledkem disertační práce je syntéza poznatků získaná na základě analytické části. Při sběru dat bylo využito jak induktivních, tak deduktivních metod a oba výzkumy přinesly následující závěry. Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s těmito technologiemi převážně netrpí technostresem, i přes to, že u nich byla slabá závislost technostresu na nižší produktivitě práce pomocí statistického testu prokázána. Výzkum zaměřený na organizace ukázal, že se větší české společnosti ze sektoru ICT při pořizování nových technologií zaměřují spíše na krátkodobější přínosy. Zkoumaná vazba mezi ICT a organizačními strukturami společností ovšem v této práci prokázána nebyla. Po vyhodnocení byl dále učiněn závěr, že oslovené společnosti nejčastěji pořizovaly pro ně speciálně vyvinutý software, což se dá považovat za trend v tomto sektoru ve vývoji ICT v organizacích.
 • Item
  Metodika business analýzy při zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Neničková, Hana; Koch, Miloš; Čapek, Jan; Koráb, Vojtěch; Molnár, Zdeněk
  Tématem disertační práce je sestavení metodiky business analýzy při zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích v České republice. Tato metodika je sestavena prostřednictvím kvalitativního výzkumu – zakotvené teorie, s doplněním kvantitativním výzkumem a sekundárním výzkumem složeným z rešerší dostupné literatury. Při tvorbě metodiky jsem vycházela ze současných potřeb telekomunikačních podniků, které jsou charakteristické vysokou závislostí na informačních systémech, flexibilitou, konkurencí a neustálým zkracováním období platnosti podnikové strategie. Business analýza v těchto podnicích vychází především ze strategických cílů a její náplní je sestavit a analyzovat tzv. business požadavky, které by se měly promítnout v novém (inovovaném) informačním systému a zároveň transformují strategické cíle do konkrétních požadavků na fungování informačního systému. Tento systém by po jeho zavedení měl napomoci strategické cíle naplnit. Disertační práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické práci se zaměřuji zejména na vymezení pojmů, obecných metodik provádění business analýzy a jejich souvislostí s procesním a projektovým řízením používaným při zavádění informačních systémů v telekomunikacích. Zároveň se zabývám identifikací a vysvětlením použitých výzkumných metod. Druhá, praktická část je věnována primárnímu výzkumu. Pro získání údajů pro tento výzkum byly provedeny rozhovory s 18 respondenty z telekomunikačního oboru a jejich výroky byly podrobeny kvantitativnímu a kvalitativnímu zkoumání. Získané údaje byly konceptualizovány, kategorizovány a následně kódovány do výsledné metodiky. Práce rovněž obsahuje návrh využití metodiky v teorii, praxi i výuce.
 • Item
  Hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Polák, Josef; Zinecker, Marek; Dostál, Petr; Laitochová, Jitka; Žufan, Pavel
  Disertační práce se zaměřuje na aktuální problematiku hodnocení komerčního rizika v mezinárodním obchodě, konkrétně do oblasti hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny. Předložená disertační práce představuje výchozí teoretický rámec řešené problematiky a zároveň prezentuje statisticky zpracované výsledky primárního výzkumu realizovaného u českých exportérů nezbytného pro naplnění cíle disertační práce, kterým je vytvořit model hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny. Vytvořený model je modelem pravděpodobnostním, přičemž výsledné hodnocení komerčního rizika je založeno na výpočtu střední hodnoty pravděpodobných nákladů či ztrát, které vlivem působení komerčního rizika mohou exportujícímu podnikatelskému subjektu vzniknout a u nezajištěného kontraktu mohou nabýt značných hodnot. Výsledný model počítá s náklady jak v absolutním vyjádření, tak ve vyjádření procentem z hodnoty zakázky. Problematika obchodu s Čínou je širokou a zasahuje do několika vědních oborů. Z této objektivní skutečnosti potom vyplývá široký potenciál pro další výzkum řešené problematiky, který směřuje zejména do oblasti modelování znalostí a tím rozšíření vytvořeného pravděpodobnostního modelu na model znalostní.
 • Item
  Fuzzy hodnocení investic - brownfield redevelopment
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Brož, Zdeněk; Dohnal, Mirko; Čapek, Jan; Dostál, Petr; Fecenko, Josef
  Tato disertační práce se zaměřuje na problematiku investování a podporu rozhodování pomocí moderních metod. Zejména pokud jde o analýzu, hodnocení a výběr tzv. brownfieldů pro jejich redevelopment (revitalizaci). Cílem této práce je navrhnout univerzální metodu, která usnadní rozhodovací proces. Proces rozhodování je v praxi komplikován též velkým počet relevantních parametrů ovlivňujících konečné rozhodnutí. Navržená metoda je založena na využití fuzzy logiky, modelování, statistické analýzy, shlukové analýzy, teorie grafů a na sofistikovaných metodách sběru a zpracování informací. Nová metoda umožňuje zefektivnit proces analýzy a porovnávání alternativních investic a přesněji zpracovat velký objem informací. Ve výsledku tak bude zmenšen počet prvků množiny nejvhodnějších alternativních investic na základě hierarchie parametrů stanovených investorem.
 • Item
  Metodika tvorby konkurenční strategie ICT podniku působícího v klastru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Sládková, Jitka; Bartes, František; Břusková, Pavla; Koráb, Vojtěch; Pavelková, Drahomíra
  Disertační práce uvádí jakým způsobem vytvořit konkurenční strategii zahrnující spolupráci s dalšími subjekty. Vymezuje konkrétní odvětví informačních a komunikačních technologií, včetně jeho specifik, která jsou velmi determinující pro úspěšný business. ICT odvětví je interdisciplinární a velmi globální. Patří mezi nejrychleji rostoucí odvětví s nejnižší úrovní jazykové bariéry a tudíž potenciálem světové expanze společnosti v případě úspěchu. Komunikační technologie se staly nedílnou součástí IT, čímž značně rozšířily možnost aplikace informačních technologií do dalších odvětví (energetika, bankovnictví, zdravotnictví atd.) Trh je značně globalizován a jedna společnost dosahuje velmi malé síly. Proto je spolupráce mezi podniky vítanou formou dobývání určitých strategických cílů, jako jsou nové trhy či vývoj nových produktů a služeb. Kromě specifikace vymezeného odvětví je součástí disertační práce zmapování konkurenčních strategií a strategických aliancí. Podrobně je rozvedena problematika klastrů, neboť právě tato forma strategické spolupráce byla zvolena jako velmi vhodná (navazující na specifika odvětví). Na základě teoretického poznání proběhl výzkum, jehož výsledky byly vyhodnoceny prostřednictvím programů MS Excel a STATISTICA. Výsledky ukázaly klíčové faktory a aktivity, včetně rizikových míst v rámci klastrů, jejich fungování a přínosů členským podnikům. Všechny výše uvedené skutečnosti se odráží v hlavním cíli disertační práce, kterým je vytvoření metodiky zahrnutí působení v klastru do konkurenční strategie firmy.