Vnitřní svět

Abstract
Ve své bakalářské práci se věnuji fenoménu vnitřního světa a projevům kreativity pod vysokým vytížením, tedy „práci po tlakem“. Projekt je koncipován jako vhled do myšlení výtvarníka a snaží se formulovat, jaké procesy se v něm odehrávají, když „prázdně zírá“ do prostoru a když se zdá, že nevnímá své okolí. V práci se snažím zachytit pocit určité izolace od problémů denního světa a rozplynutí se do „divokých představ“ během aktu tvorby.
In my bachelor's thesis, I focus on the phenomenon of the inner world and the manifestations of creativity under high workload, i.e. "work under pressure". The project is conceived as an insight into the mind of the artist and tries to formulate what processes take place in him when he "stares blankly" into space and when he does not seem to perceive his surroundings. In the work, I try to capture the feeling of a certain isolation from the problems of the everyday world and dissolving into "wild imaginings" during the act of creation.
Description
Citation
CHYTILOVÁ, M. Vnitřní svět [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajobu zahájil pan Prof. Michal Gabriel a stručně přiblížil tvůrčí profil studentky a představil členy komise. Přítomní shlédli cca 20 min. video, které vzniklo jako výstup bakalářské práce na tematické zadání „Vnitřní svět“. Poté byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Vedoucí ateliéru přiblížil charakteristiku tvůrčího směřování studenty směřujícímu k virtuálnímu modelování a digitálnímu sochařství. Modelování virtuálního prostoru je téma, které studentka kontinuálně rozvíjí a jímž její bakalářská práce vrcholí. Oba posudky ocenily kvalitu architektonické krajiny a virtuálních světů, do nichž můžeme vstupovat, i soulad mezi scénou a zvukovou složkou, v diskusi pak zaznělo doporučení více experimentovat s formou architektury a pokusit se odvážněji rozvíjet herní aspekt v interakci s divákem. Studentka v rozpravě přesvědčivě a kompetentně reagovala na otázky členů komise týkající se děje, rozhraní, adekvátnosti formálních prostředků i o možnostech dalších tvůrčích posunů a cest jejich řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO