Carbon Capture Storage/Utilization

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou CCS a CCU. Konkrétním cílem práce je rešerše problematiky záchytu, transportu, uložení a zpracování oxidu uhličitého. Důraz je kladen především na technologie spojené se spalováním fosilních a biomasových zdrojů. V první části jsou popsány přeměny paliva a po nich navazující separační technologie. Druhá část popisuje přepravu CO2. V třetí a čtvrté kapitole jsou popsány metody uložení a využití oxidu uhličitého. Poslední oddíl se zaměřuje na problematiku záchytu CO2 s využitím biomasových zdrojů.
The bachelor thesis deals with the issue of CCS and CCU. The main objective is a research of capture, transport, storage and utilization of carbon dioxide, specifically technologies associated with the combustion of fossil and biomass resources. The first part describes fuel transformations and subsequent separation technologies. The second part explains the transport of CO2. The third and fourth chapters refer to methods of storing and using carbon dioxide. The last section focuses on the issue of CO2 capture using biomass resources.
Description
Citation
ŠURÁŇ, M. Carbon Capture Storage/Utilization [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Jaký je rozdíl mezi mikro a makrořasami a jaká je efektivita zachycení CO2 pomocí nich? Zodpovězeno. Máte představu o tom jaká plocha by byla třeba pro zachycení CO2 produkovaného ročně v ČR? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO