Analýza a transformace kódů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce popisuje metody a postupy používané k analýze a transformaci kódů. Obsahuje základní informace o vědním oboru reverzní inženýrství a jeho užití ve výpočetní technice i mimo ni. Hlavním cílem je vytvoření prostředku ke zpětnému překladu z binární formy do jazyka symbolických instrukcí. Tato činnost je silně závislá na konkrétní instrukční sadě a musí být použita pro předem známou architekturu procesorů. Uvedený problém je řešen pomocí šablon, zásuvných modulů a modulárnosti zpětného překladače. Zmíněné vlastnosti dovolí uživatelům rozšiřovat program o nové instrukční sady. Výstupem je textová reprezentace instrukcí, funkčně ekvivalentní vstupu. Práce demonstruje nejenom běžně používané postupy dekódování, ale i nové postupy navržené autorem.
This paper describes methods and procedures used for code analysis and transformation. It contains basic information of a science discipline called reverse engineering and its use in information technologies. The primary objective is a construction of tool that can disassemble from binary form to symbolic machine code. This operation is highly dependent on the concrete instruction set, and it has to be used for a beforehand known processor architecture. This problem is solved with patterns, plug-ins, and modularity of disassembler. These features provide users the ability to add new instruction sets into this disassembler. The output is the text representation of instructions and is functionally equivalent to the in-put. The thesis demonstrates usual methods of disassembly as well as the methods made by the author.
Description
Citation
KŘOUSTEK, J. Analýza a transformace kódů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO