Vibrace ložiska při jeho poruše v závislosti na zatížení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem předkládané bakalářské práce je analýza vibrace ložiska při jeho poruše na vnitřním kroužku v závislosti na jeho zatížení. Práce má za cíl vytvoření modelu simulujícího časový průběh vibrací při vadě ložiska v závislosti na zatížení a otáčkách ložiska. V práci je porovnán frekvenční a časový model chybových frekvencí valivého ložiska. Také byl vytvořen model chybových frekvencí ložiska, který je v dalším kroku doplněn o silové působení. Pro parametrizaci modelu byla experimentálně naměřena data na ložisku, které nabývá tří možných stavů. První ložisko má vadu na vnitřním kroužku s rozměrem 0,25 mm, druhé ložisko 0,5 mm a třetí je bez vady. Měření probíhá na vývojovém přípravku ve 135 opakováních. Pro návrh ložiska s vadami i bez je použit program Inventor. Naměřená data jsou graficky zpracována v programu MATLAB. Z naměřených hodnot vyplývá, že míra vibrací je nejen závislá na zatížení a otáčkách, ale i velikosti vady.
The subject of the presented bachelor thesis is an analysis of a bearing vibration during its failure on inner race with varying load. The work aims to create a model simulating the time course of vibrations in the event of a bearing failure depending on the load and speed of the bearing. The work compares the frequency and time model of the rolling bearing error spectrum. A model of bearing error frequencies was also created, which is supplemented by a force action in the next step. To parameterize the model, data were experimentally measured on a bearing that takes on three possible states. The first bearing has a defect on inner race measuring 0.25 mm, the second bearing 0.5 mm and the third is free of defects. The measurement takes place on a test bed in 135 repetitions. Inventor is used to design the bearing with defect. The measured data are processed and visualized with MATLAB. The measured values show that the rate of vibration is not only dependent on the load and speed, but also the size of the defect.
Description
Citation
SLANINOVÁ, B. Vibrace ložiska při jeho poruše v závislosti na zatížení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Posluchačka představila běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci. Následně odpověděla ne zcela uspokojivě na otázky oponenta a dalších členů komise: Co je to efektivní hodnota? Jak byly počítány časové průběhy zrychlení u ložiska uváděné v práci? Vysvětlete pojem „chybová frekvence“ uváděný v práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO