Dohledávání objektů v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem prostředí pro zadávání geometrických objektů v obraze za účelem jejich dalšího zpracování. Program by měl také obsahovat algoritmy usnadňující zadávání objektů (například automatické upřesňování polohy zadávaných objektů). V první části je uveden stručný úvod do oblasti počítačového vidění a jeho základních metod použitých v práci a také popis knihovny pro zpracování obrazu OpenCV. Další část popisuje tři základní geometrické útvary, které jsou v programu prozatím implementovány. Protože výstup programu je v univerzálním formátu XML, následuje krátká kapitola právě o XML. Poté jsou shrnuty některé používané metody pro hledání parametrického popisu objektů v obraze. Poslední kapitola popisuje navržený systém a hodnotí možnost a vhodnost jeho použití pro různé typy obrazů.
The thesis deals with design of a program for entering various types of geometric objects in an image for the purpose of their further processing. The program should also contain algorithms to ease object entering (e.g. refining manually entered object position). In the first part there is a brief description of the computer vision and its basic methods used in the work as well as introduction of the OpenCV image processing library. The following part describes three types of geometric primitives that are implemented for now. Because the output of the program is in universal XML format, there is short chapter about the XML. After that, there are summarized some methods for searching of parametric description of geometric primitives in an image. The final chapter describes the proposed system and evaluates possibility and suitability of its usage for various types of images.
Description
Citation
PLUSKAL, R. Dohledávání objektů v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO