Testování experimentálního modelu distribuční soustavy 22 kV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá praktickým ověřením a zjištěním klíčových parametrů prvků modelu (vedení, transformátor, zhášecí tlumivka). Toto ověření je potřebné pro případné testování modelu při poruchách, které by mohly nastat v nakonfigurované síti. Vlastní měření probíhalo pomocí ekvivalentního modelu a následně pomocí výpočtů netočivé složky impedance, případně admitance a jejich složek. Mimo jiné bylo potřeba zjistit také parametry transformátorů, které spočívaly v měření silovém. Další částí se práce zabývá návrhem nových prvků modelu. Nejpodstatnější z nich je model vypínače, který je potřebný pro ochranu modelu a zároveň okolí při nestandartních stavech sítě, tedy poruchách.
The aim of this project is practical verification and finding of the main parameters of model elements (lines, transformer, suppresion coil). This supresion is needed for eventual model testing of faults that might occur in the configured distribution network. The measurement was done using the equivalent model and computing zero-sequence impedance or admittance and their parts. Also it was necessary to find out the parameters of transformer, which consisted of a force measurement. Another part of thesis deals with the proposal of the new model elements. The most important of them is the model of switch, witch needed to protect model and the surroundings during nonstandart network conditions (faults).
Description
Citation
MUSIL, M. Testování experimentálního modelu distribuční soustavy 22 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-12
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma - Testování experimentálního modelu distribuční soustavy 22 kV. S posudkem vedoucího práce seznámil komisi Ing. Novotný a posudkem oponenta Ing. Topolánek. Na dotazy oponenta student odpověděl. Doplňující dotaz uvedl doc. Drápela – Vzhledem k naměřeným časům vypnutí vypínače jste použil stykač nebo jaké zařízení? Student zodpověděl na dotaz. Komise pozitivně zhodnotila prezentaci studenta včetně bakalářské práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO