Analýza ternárního materiálu na bázi Cu-Sn-Sb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá nahrazením stříbrného materiálu, v současnosti používaného k experimentální extruzi v polotekutém stavu. Navržený materiál je ze systému Cu-Sb-Sn. Teoretická část práce se zaobírá pájením a fázovými diagramy. Experimentální část se věnuje analýze tří navržených slitin ze systému Cu-Sb-Sn, jejich strukturálním a mechanickým vlastnostem. Termické analýzy slitin byly provedeny pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), mikrostruktura pomocí světelného mikroskopu a rastrovacího elektronového mikroskopu, ke zjištění tvrdosti byl dále využít tvrdoměr. Výsledky jsou shrnuty v diskusi.
This bacholor thesis deals with substituting silver-based material, currently used for experimental semi-liquid extrusion. The proposed material is from the Cu-Sb-Sn system. The theoretical part of the work deals with soldering and phase diagrams. The experimental part is devoted to the analysis of three proposed alloys from the Cu-Sb-Sn system, their structural and mechanical properties. Thermal analyzes of the alloys were performed using differential scanning calorimetry (DSC), the microstructure using a light microscope and a scanning electron microscope, and a hardness tester was also used to determine the hardness. The results are summarized in the discussion.
Description
Citation
KUČERA, J. Analýza ternárního materiálu na bázi Cu-Sn-Sb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
-vlastní obhajoba bakalářské práce -posudek vedoucího práce -posudek oponenta -odpovědi na dotazy oponenta -otázky k bakalářské práci názvosloví jednotlivých slitin - odpověděl ke spokojenosti tazatele návaznost práce a interpretace výsledků - odpověděl k úplné spokojenosti tazatele pevnostní testy jednotlivých pájených materiálů - odpověděl k částečné spokojenosti tazatele analýza mikrostrukturních vlastností materiálů a příprava materiálu - odpověděl ke spokojenosti tazatele změna fyzikálních vlastností v závislosti na chemickém složení materiálu - odpověděl ke spokojenosti tazatele
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO