Ukládání důvěrných informací pro Windows Mobile

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Důvěrné informace jako hesla, kryptografické klíče, certifikáty apod. využíváme neustále a na různých místech. Mobilní telefon může dobře posloužit jako úložiště takových údajů, je však nutno dbát na zabezpečení dat. Cílem této práce je vytvořit program pro mobilní telefony na platformě Windows Mobile, který bude všechny údaje udržovat na jediném místě chráněném heslem. Vytvořený program umožní uchovávání hesel, kryptografických klíčů, různých souborů, důležitých kontaktů, čísel platebních karet a dalších údajů. Některé údaje bude možné číst ze vzdáleného serveru přes FTP protokol či z čipové karty. Současně bude možná synchronizace dvou klientů prostřednictvím zabezpečené komunikace a další užitečné funkce.
Confidential information such as passwords, cryptographic keys, certificates, etc. are used every day on various places. Mobile phone can be a good storage for such informations, but is necessary to ensure data security. Main goal of this project is to create a program for Windows Mobile phones which will keep all the informations in one place protected by password. Designed program lets user to store passwords, cryptographic keys, various files, important contacts, credit card numbers, etc. Some of the stored informations can be downloaded from remote server via FTP protocol or from smart card. It is also possible that two clients will synchronize their informations via Network and other usefull functions.
Description
Citation
ŠTOREK, V. Ukládání důvěrných informací pro Windows Mobile [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Na str. 5 tvrdíte, že čím více funkcí aplikace má, tím lépe, neboť se zlepší a zpříjemní její používání. S tímto tvrzením nesouhlasím. Dle mého názoru vede velké množství funkcí k zahlcení uživatele, který následně používá pouze nejnutnější základ. Zdůvodněte své tvrzení. Na str. 14 uvádíte, že jste zvolil jako mód blokové šifry CBC. Zdůvodněte, proč jste tento mód upřednostnil před ostatními. Jako zdroj použitých návrhových zdrojů citujete wikipedii. Je tento zdroj vhodný? Nebyla snad k dispozici odbornější literatura zabývající se touto tematikou? Na str. 41 zmiňujete zdroj algoritmů použitých pro implementaci vzájemné autentizace, ovšem nikoliv už samotné algoritmy. Jaké metody jste tedy použil? Zdůvodněte jejich volbu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO