Vliv montáží na kvalitu kabelážních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření kabelážních sytémů. Je zde popsán vývoj strukturovaných kabeláží včetně pravidel jejich montáží, schvalování a jejich závěrečné měření. První část práce je věnována pojmu strukturované kabeláže, její historii, která začíná na počátku 80. let kdy se na trhu začali objevovat první osobní počítače. Potřeba jejich uživatelů mezi sebou komunikovat zapříčinila prudký rozvoj sítí a technologií. To mělo za následek vznik mnoha jednoúčelových, nekompatibilních a na sobě nezávislých kabelových rozvodů. Tento způsob kabeláží byl neekonomický, velmi náročný na servis a nepraktický pro rozšiřování sítí. Proto byly vytvořeny univerzální kabelážní systémy, jejichž základem se stal kroucený pár. Vlastnosti strukturované kabeláže jsou navrženy tak, aby po ní bylo možné přenášet celou řadu aplikací. K samotnému instalování kabelážních systémů se používají metalické kabely a v dnešní době také optické kabely. Kabelážní systém se skládá z mnoha dalších prvků, mezi něž patří prvky aktivní a neaktivní. Nutné je proměření různých parametrů, které mají vliv na kvalitu přenosu dat na těchto sítích. Měření se provádí přístroji, které splňují základní požadavky stanovené normou dle technologie. Jsou zde popsány pravidla a správné postupy při instalování kabelážích systémů, které by měli montéři při instalaci dodržovat. V závěru práce jsou uvedeny výsledky měření na simulačních segmentech, v podobě měřících protokolů, které slouží jako předávací protokoly mezi montážní firmou a odběratelem.
This master´s thesis deals with questions of measuring of cabling systems. There is described the evolution of structured cabling including the rules of their installation, approval and their final measurement. The first part of this work is dedicated to the conception of structured cabling and its history which originated at the beginning of 80s when the first personal computers began to appear at the market. The necessity of mutual communication of their users caused forceful development of networks and technologies. As a result lots of single-purpose, incompatible and mutual independent cabled distributions were developed. This method of cabling was uneconomical, very demanding on service and impractical for network expansion. That’s why the universal cabled system was developed whose baseline became a twisted pair. Characteristics of structured cablings are designed in order it could be possible to transmit whole rang of applications through them. Metallic cables and nowadays also optical cables are used for their installation. The cabling system consists of lots of other items among them we can rank items active and stable. It’s necessary to scale lots of criteria which involve the quality of data transmission in this network. The measurement is done by the devices which comply with basic requirements determined by the standards according to technology. There are described the rules and proper processes of installing cabling systems, which should be followed while installations. At the end of my thesis there are mentioned the results of the measurements on simulation segments of cabling system which serve as completion certificates between an installation company and a consumer.
Description
Citation
KONVALINKA, V. Vliv montáží na kvalitu kabelážních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Minarčík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Kacálek (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Porovnejte výsledky měření zakoupených patch kabelů s ručmě vyrobenými kabely. Napište zda se tyto ručně vyrobvené kabely dají použít i pro vyšší přenosové rychlosti s ohledem na parametry NEXT, ELFEXT, RL.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO