Nová synagoga Jablonec nad Nisou

Abstract
Předmětem této diplomové práce je návrh nové synagogy v Jablonci nad Nisou. Stavba by měla být impulsem pro návrat tradic a kultury židovství do města Jablonec nad Nisou. Objekty zahrnují, kromě synagogy také prostory pro židovskou obec i židovskou komunitu i širokou veřejnost. Stavební program počítá s návrhem synagogy, v jejímž přízemí je umístěna rituální očistná lázeň mikveh, dále pak administrativních prostor židovské obce, komunitního centrum s knihovnou, učebnou a přednáškovým sálem, veřejnou částí v podobě kosher restaurace, a muzea s výstavním prostorem věnovaným židovství. Nedílnou součástí návrhu je venkovní veřejný prostor, který nabízí možnost rekreace a trávení volného času. Umístění synagogy má silnou spojitost s pietním místem původní vypálené synagogy v Jablonci nad Nisou. Pro židovskou komunitu je velmi důležité šíření osvěty a zabránění šíření antisemitismu. Stavba synagogy je umístěna v lukrativní oblasti v těsné blízkosti centra města, poblíž důležitého vodního prvku, řeky Lužická Nisa. Atraktivitu oblasti doplňuje taktéž dobrá dopravní dostupnost, především z blízkého autobusového nádraží, vlakové stanice. Dobrá dostupnost je zajištěna i pro automobilovou i cyklo dopravu . Jednotlivé objekty jsou navrženy minimalisticky, tak aby co nejméně narušovaly původní historické stavby, především z období secese a historismu. Formou jsou tři pomyslné kvádry. Jeden samostatný je synagoga, která je zapuštěna do svahu, kde byla situována původní vypálená synagoga. Dále pak dva kvádry navzájem propojeny krčkem, jež jsou k sobě pootočeny tak, aby respektovaly uliční čáru a zároveň otevíraly veřejný prostor u řeky. Fasády jednotlivých objektů jsou upraveny betonovými stěrkovacími omítkami. Barevnost jednotlivých budov je spjata s dekorací původní vypálené synagogy. Čistý betonový vzhled synagogy umocňuje důležitost sakrálního prostoru a nechává možnost zvýraznění dekorační mosazné fasády s perforovaným ornamentem. Budova administrativy a komunitního centra je laděna do žlutých tónů. Objekt zahrnující muzeum a restauraci je probarven do červeného odstínu.
The subject of this thesis is the design of a new synagogue in Jablonec nad Nisou. The construction should be an impetus for the return of Jewish traditions and culture to the city of Jablonec nad Nisou. In addition to the synagogue, the buildings also include spaces for the Jewish community and the general public. The building program envisages the design of a synagogue, on the ground floor of which is located the ritual purification bath of the mikveh, then the administrative premises of the Jewish community, a community center with a library, a classroom and a lecture hall, a public part in the form of a kosher restaurant, and a museum with an exhibition space dedicated to Judaism. An integral part of the design is an outdoor public space that offers the possibility of recreation and spending free time. The location of the synagogue has a strong connection with the place of worship of the original burned down synagogue in Jablonec nad Nisou. Spreading awareness and preventing the spread of anti-Semitism is very important to the Jewish community. The building of the synagogue is located in a lucrative area in close proximity to the city center, near an important water feature, the river Lužická nisa. The attractiveness of the area is also complemented by good transport accessibility, especially from the nearby bus station and train station. Good accessibility is also ensured for car and bicycle transport. The individual buildings are designed in a minimalist way, so that they disturb the original historical buildings as little as possible, especially from the period of Art Nouveau and historicism. The form is three imaginary blocks. One separate synagogue is embedded in the slope where the original burned down synagogue was located. Next, two blocks connected to each other by a neck, which are turned towards each other in such a way as to respect the street line and at the same time open up the public space by the river. The facades of individual buildings are finished with concrete screed plaster. The color of the individual buildings is connected with the decoration of the original burned down synagogue. The pure concrete appearance of the synagogue enhances the importance of the sacral space and leaves the possibility of accentuating the decorative brass facade with perforated ornament. The administration and community center building is decorated in yellow tones. The building, which includes a museum and a restaurant, is painted red.
Description
Citation
GORČÁK, L. Nová synagoga Jablonec nad Nisou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša (předseda) prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jakub Kotek (člen) Ing. Martin Mohapl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student představuje svoji diplomoviu práci. O tazky a připomínky od oponenta: 1. a 5. Vysvětlení dispozičních nejasností, otevíraní a velikost dveří. 2. a 7. Stínení obejktů a oddělení různých typů kovů. 6. Jaké jiné prvky trvalé udržitelnosti lze použít. 8. Udržitelnost budovy - materiály, energie, recyklovatelnost. Otázky komise: Jak je řešen přístup do objektů? Skladby konstrukcí a vhodnost materiálů? Vedení elektor instalace? Využití dešťové vody v Mikvy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO