Studie podmínek pro sport ve vybraném prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá podmínkami pro sport a pohybové aktivity ve městě Třebíč. Nejdůležitějšími nástroji pro zpracování byly analýza současného stavu, komparace dat především z městských rozpočtů a na závěr provedené dotazníkové šetření týkající se právě podmínek pro pohybové aktivity. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že město Třebíč má na svoji rozlohu a počet obyvatel dobré podmínky pro sport a pohybové aktivity, lze tak soudit z množství sportovních zařízení a na základě zvyšující se částky na sport a investicí do sportovních zařízení. O kvalitních podmínkách také vypovídá 86 % pozitivních názorů na podmínky pro pohybové aktivity, které vyplynuly z dotazníkového šetření.
This thesis deals with conditions for sport and physical activity in Trebic. The most important tools for processing the status quo analysis, comparison of data primarily from municipal budgets, and finally carried out a survey on the conditions of physical activity. Carried out the research, I found that the city of Trebic has on its size and population, good conditions for sport and physical activity, it can be judged from the number of sports facilities and based on increasing amounts on sport and investment in sports facilities. The quality conditions and also reflects 86% positive opinions on the conditions for physical activity that emerged from the survey.
Description
Citation
VOTOUPAL, T. Studie podmínek pro sport ve vybraném prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce: Nebyly položeny Otázky oponenta práce: Zodpovězeny Ostatní otázky: Ing. Helena Hanušová, CSc.: Proč neuvádíte žádné finanční náklady na Vámi navržená řešení? Částečně zodpovězeno Doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA: Co je Vaším největším přínosem práce? Částečně zodpovězeno Ing. Jana Hornungová, Ph.D.: Jak byste motivoval děti ke sportu? Částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO