Bezpečnost portálového obráběcího centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce zpracovává bezpečnostní požadavky harmonizačních právních předpisů EU portálového obráběcího centra. V rámci konkrétního strojního zařízení je vypracován seznam relevantních harmonizovaných norem, seznam možných nebezpečí a přehled výpočtů s konkrétním výpočtem bezpečné tloušťky krytu.
The bachelor's thesis deals with the safety requirements of the harmonization legislation EU of the portal machining center. Within the specific machinery, a list of relevant harmonized standards, a list of possible hazards and an overview of calculations with a particular calculation of the safe cover thickness is prepared.
Description
Citation
PEJCHAL, V. Bezpečnost portálového obráběcího centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Blechta (člen) Ing. Karla Maradová (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Prezentace: - Obsah - Motivace - Cíle práce - Současný stav poznání - Postup prací - Identifikace nebezpečí - Konstrukční výpočty - Vyhodnocení výsledků - Závěr Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Co znamená označení CE? (zodpovězeno s drobnými nedostatky) - Co myslíte časovým snížením odolnosti polykarbonátu? (zodpovězeno s drobnými nedostatky) Student odpověděl na otázky členů komise s drobnými nedostatky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO