Analýza rozdílů v psaní na papír versus psaní na digitalizační displej

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná diplomová práce představuje základní seznámení s písmem a jeho vývojem, poruchami písma, použitými zařízeními pro online písmo a jejich software. Obsahuje také sesbíraná data, která jsou následně analyzována pro zjištění rozdílu mezi testovanými zařízeními. Hlavní část práce je věnována vyhodnocení rozdílů psaní na papír a digitalizační tablet, jak z pohledu rozdílů jednotlivých parametrů, tak i z pohledu ovlivnění rozdílů těchto parametrů věkovými skupinami respondentů a jejich pohlavími. V průběhu práce bylo provedeno porovnání jednotlivých parametrů, proveden T-test mezi parametry v jednotlivých skupinách vytvořených podle věku respondentů, ale i mezi jejich pohlavími. Následně byla provedena korelační analýza a v závěru práce zhodnocení výsledků, kdy byly zjištěny rozdíly v rychlosti písma, jeho šířce a tlaku na pero při psaní na jednotlivých zařízeních.
The presented diploma thesis presents a basic introduction with the writing and its development, writing disordes, used devices for online writing and their software. It also contains the collected data, which is then analyzed to determine the difference between the tested devices. The main part of the work is devoted to the evaluation of the differences between writing on paper and digitizing tablets, both from the point of view of the differences in individual parameters, and also from the point of view of the influence of the differences in these parameters by the age groups of the respondents and their gender.In the course of the work, a comparison of individual parameters was performed, a T-test was performed between parameters in individual groups created according to the age of the respondents, but also between their genders. Subsequently, a correlation analysis was carried out and, at the end of the work, an evaluation of the results, when differences were found in the speed of writing, its width and the pressure on the pen when writing on individual devices..
Description
Citation
PLAČEK, I. Analýza rozdílů v psaní na papír versus psaní na digitalizační displej [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) Ing. Petr Machník, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Blažek (člen) doc. Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázka oponenta: Jaký neparametrický test by se dal k analýze dat využít?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO