Redukce emisí NOx využitím keramického filtru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou snižování NOX vyskytujících se v odpadních plynech. Nejdříve je popsána charakteristika všech významných druhů NOX a jsou uvedeny jejich chemické vlastnosti. Je zmíněn i jejich dopad na zdraví člověka a mechanismus jejich vzniku. Dále pak budou představeny všechny významné metody, kterými se v dnešní době dociluje snížení množství oxidů dusíku ze spalin a odpadních plynů, zejména pak metodě selektivní katalytické redukce. Té je možné dosáhnout několika způsoby - například použitím keramické svíčky nebo látkového rukávce. Ke každému z těchto způsobů jsou zároveň uvedeny jeho hlavní výhody a nevýhody. Součástí této práce bude i seznámení se s experimentální filtrační jednotkou INTEQ II navrženou pro selektivní katalytickou redukci NOX, popis její funkce a jednoduchý výpočet tlakové ztráty na keramické svíčce.
My bachelor's thesis deals with the problém of NOX reduction which is present in the flue gases. First is the description of all major types of NOX and are given their chemical properties. It is mentioned and their impact on human health and the mechanism of their formation. Furthermore, they presented all the major methods by which today achieves the reduction of nitrogen oxides from flue gases and waste gases, especially the method of selective catalytic reduction. That can be achieved in several ways - for example by using ceramic candles or fabric filters. Each of these methods is also listed with main advantages and disadvantages. Part of this work will become familiar with experimental filtration unit INTEQ II designed for selective catalytic reduction of NOX, a description of its function and a simple calculation of pressure losses in the ceramic candle.
Description
Citation
RUBIŠAR, V. Redukce emisí NOx využitím keramického filtru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Tabasová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO