Strojní technologické procesy s nutným podílem ručních prací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Ruční práce jsou stále potřebné a často nenahraditelné. Ve většině případů jsou kombinovány se strojní výrobou. Jako příklad takové práce byla vybrána výroba cínoolověné píšťaly do varhan, která zahrnuje několik strojírenských procesů. Byl proveden rozbor kompletní výroby včetně uvedení použitého materiálu a sestavení výrobního postupu. Dle uvedených hodnot byla vyráběna prospektová píšťala. V jednotlivých kapitolách bylo předvedeno speciální ruční nářadí a specifické stroje. Byla nastíněna obtížnost a originalita dané výroby. Jedná se o odbornou práci, která vyžaduje manuální zručnost, logické myšlení, smysl pro detail a uměleckého ducha. Během výroby se povedl zachytit snímek, na kterém je vidět část průřezu píšťaly kolmého k její ose. Na snímku je vidět správný tvar pájeného spoje a tečné napojení obou stran plechu. Píšťala byla zhodnocena podle několika uvedených aspektů. V závěrečných kapitolách je zmíněno hodnocení zákazníků a zhodnocení daného problému.
Manual work is still necessary and often irreplaceable. In most cases, it is combined with machine production. As an example of such work we have chosen the production of tin lead alloy organ pipes, which encompasses several machining processes. All aspects of production were analyzed, including specification of the materials used and the various production processes. A pipe was produced according to these specifications for illustration. Individual chapters presented special manual tools and specific machinery. The difficulty and originality of the given production was outlined. This is professional work requiring manual dexterity, logical thought, attention to detail and an artistic spirit. During production we obtained an image showing a part of the cross-section of the pipe perpendicular to its axis. The image shows the correct shape of the soldered joint and the tangential connection of both sides of the sheet. Several aspects of the pipe were evaluated. The final chapters include feedback from customers and a general assessment of this particular work.
Description
Citation
SVOBODA, J. Strojní technologické procesy s nutným podílem ručních prací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Z jakého důvodu se provádí soustružení plechu? Nebylo by vhodnější například válcování? zodpovězeno 2. Vidíte nějakou možnost inovace výrobního postupu pomocí moderních technologií? zodpovězeno 3. Jakým způsobem byste ovlivnoval barvu tónu? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO