Využití obnovitelných zdrojů energie pro získávání vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá souhrnem základní teorie pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti a její následnou úpravou s účelem splnění hygienických předpisů pitné vody. Jsou zde uvedeny základní principy využitelné k získávání vody ze vzduchu, uvádí základní principy včetně základního přehledu již existujících zařízení na získávání vody ze vzduchu. Definuje ideální podmínky pro získání vody za využití atmosférických generátorů vody. V konkrétní lokalitě je stanoven návrh výtěžnosti vody s energetickou náročností v průběhu roku. Dále se práce věnuje využití obnovitelných zdrojů při získávání vody i možnosti její následné úpravy.
The bachelor's thesis deals with a summary of the basic theory for obtaining water from air humidity and it‘s following treatment in order to meet the hygienic regulations of drinking water. It presents the basic principles usable for obtaining water from the air, also presents the basic principles, including a basic overview of existing equipment for obtaining water from the air. It defines ideal conditions for obtaining water using atmospheric water generators. In a specific locality is determined a proposal for the water yield with energy performance during the year. Furthermore, the work deals with the use of renewable resources in obtaining water and the possibility of its subsequent treatment.
Description
Citation
PATERA, J. Využití obnovitelných zdrojů energie pro získávání vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací na téma Využití obnovitelných zdrojů energie pro získávání vody. S posudkem vedoucí práce seznámil komisi doc. Baxant. S posudkem oponenta seznámil komisi Ing. Vojtek. Na otázky oponenta student odpověděl. Ing. Radil položil dotaz ohledně principu fukce specifického systému pro získávání vody a jeho účinnost, student odpověděl. Další dotaz směřoval na cenu vody vytěžené z FV panelu, student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO