Výroba opěry tvářením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce z tyče kruhového průřezu válcované za studena 14 220. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo navrženo kování v zápustce se spodním vyhazovačem, určeným ke snadnému vyjmutí výkovku z dutiny zápustky. Zápustka je kruhového průřezu a je upnuta rybinovou drážkou ve svislém kovacím lisu LZK 1600 (výrobce ŠMERAL Brno), se jmenovitou tvářecí silou 16 MN. Dolní i horní polovina zápustky jsou vyrobeny z oceli 19 662, tepelně zpracované pro účely kování.
This project developed within the bachelor degree in B-STG present proposal forging technology - parts from bar of circular cross-section of cold rolled 14 220. Based on the literature study problems of die forging and calculation was designed die forging with bottom ejector, designed for easy removal of the forging from die cavity. Die is circular cross section and is clamped with a dovetail groove in vertical forging press LZK 1600 (manufacturer ŠMERAL Brno), with a nominal forging force of 16MN. The lower and upper half of the die is made of steel 19 662, heat threated for the purposes forging.
Description
Citation
CAHA, T. Výroba opěry tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Dále odpověděl na otázky zadané oponentem. Studentovi byly kladeny následující otázky a připomínky: 1. Co je nutno brát v úvahu při numerických simulacích (vstupní hodnoty)? 2. Vyjasnění zastaralých termínů. 3. Jaké je měřítko zobrazované součásti? 4. Jaký je technologický postup při výrobě dané součásti? 5. Charakterizovat materiál 14220?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO