Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za nezbytné přinést další pohled a argumenty přinejmenším v otázce stanovení výše ročního užitku a určení povahy pozemku, na kterém má být právo odpovídající věcnému břemenu zřízeno. Pozornost je však věnována také dalším souvisejícím problémům (např. nadužívání ocenění fixní částkou ve znalecké praxi). Vzhledem k profesnímu zaměření autorů je příspěvek vztažen zejména na případ věcného břemene umístění a provozování stavby technické infrastruktury.
The issue of compensation for the establishment of the rights of easement is repeatedly the subject of professional discussion. In this paper we respond to some opinions, which have recently been presented in professional journals. We consider it necessary to bring additional insight and arguments, at least in terms of determining the annual benefit and determine the nature of the land on which the right to be equivalent to an easement established. Attention is also paid to other related problems (such as overuse of awards fixed amount of expert practice). Due to the professional focus is the contribution of the authors expressed particular case easement location and operation of building technical infrastructure.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 265-272. ISBN 978-80-214-4412-6
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO