Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti v sektoru obchodu a služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavní cíl bakalářské práce je analýza, zhodnocení stávajícího komunikačního mixu společnosti Lemur v.s.a. a návrhy na jeho zlepšení. Teoretická část bakalářské práce se pak zaměřuje na popis východisek, která s danou problematikou souvisí. Nedílnou součástí bakalářské práce je také charakteristika společnosti, marketingový mix, SWOT analýza a v neposlední řadě komunikační mix, na něhož jsou v poslední části práce zpracovány návrhy na zlepšení současné situace.
The main objective of this bachelor thesis is the analysis, evaluation of the existing communication mix of the company Lemur v.s.a. and it’s proposals to improve it. The theoretical part of the bachelor thesis focuses on a description of the basics, which are related to the issue. Integral part of this thesis is also a company characteristics, marketing mix, SWOT analysis and last but not least communication mix to which are processed suggestions for improvement of the current situation in the last part of the thesis.
Description
Citation
KULDOVÁ, S. Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti v sektoru obchodu a služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hornungová: V kalkulaci mzdových nákladů uvádíte částku 350 Kč na jednoho instruktora. Jedná se o částku na celý den? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hornungová: Jaký je rozpočet společnosti na propagační aktivity? - odpovězeno v plném rozsahu připomínka Ing. Hornungová: V práci postrádám zhodnocení finanční situace společnosti. připomínka Ing. Hornungová: V práci postrádám propracovanost návrhů. doc. Hromádka: Na čem jsou založeny variabilní náklady společnosti? A jsou neměnné v rámci roku? - odpovězeno částečně doc. Hromádka: Jak jsou stanoveny fixní náklady společnosti? - odpovězeno v plném rozsahu doc. Zinecker: Na začátku uvádíte myšlenku o podnikání. Mohla byste tuto myšlenku, že podnikání spočívá v tom, že lidé dělají činnosti, které jiní dělat nechtějí? - odpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO