Algoritmy pro dekódování Reed-Solomonova protichybového kódu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o problematice zabezpečení dat proti výskytu chyb Reed Solomonovým kódem. Jedná se o blokový, cyklický, systematický kód, pracující se znaky. Proces dekódování, tedy opravování chyb, je výpočetně náročný. V práci je podrobně popsán Berlekamp-Maseyho algoritmus, používaný pro nalezení chybového polynomu. Proces je ilustrován pomocí palikace v prostředí Matlab. Praktická implementace kódu je v zabezpečení přenosu dat přes rozhraní RS232. Zabezpečená komunikace probíhá mezi počítačem a mikroprocesorem.
Thesis discuss about effort to ensure from error, which may occur during transmission over noisy channel. There's used Reed Solomon code. It's block, cyclic and systematic code, which is symbol orientated. Computational process of decoding is mathematically time-consuming. In thesis is closely described Berlekamp-Masey algorithm, used in decoding to evaluate error polynomial. Process is illustrated in application in Matlab. Practical realization uses Reed Solomon code in communication over RS232. Communication is established between computer and microcomputer.
Description
Citation
TIEFTRUNK, T. Algoritmy pro dekódování Reed-Solomonova protichybového kódu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Petra Lambertová (člen) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Pro správné testování a vyhodnocení spolehlivosti datových přenosů je nutné zajistit, aby se shlukové chyby generovaly v náhodných časových momentech a měly náhodnou délku. Popište, jakým způsobem je řešeno generování chyb ve vytvořené aplikaci. Splňuje toto řešení výše zmíněný požadavek?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO