Návrh větrání obytných prostor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh větracího systému s rekuperací pro zvolený byt v panelovém domě. Úvodní kapitola je zaměřena na rešerši rekuperačních jednotek a jejich částí. V druhé kapitole je stanoveno potřebné množství větracího vzduchu a jsou vybrány tři větrací jednotky. V třetí kapitole je pro vybrané jednotky navržena trasa vzduchovodů, která je podrobena kontrolnímu výpočtu tlakových ztrát. V poslední kapitole jsou porovnány náklady na realizaci a provoz vybraných jednotek.
This bachelor thesis deals with design of a ventilation system with recuperation in a chosen flat. The introductory chapter focuses on research of recuperation units and their parts. In the second chapter the required amount of ventilation air is determined, and three recuperation units are selected. In the third chapter the pipeline system is designed for the selected units, which is subjected to a control calculation of pressure losses. The last chapter compares the costs of implementation and operation of selected units.
Description
Citation
BŘENEK, V. Návrh větrání obytných prostor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Lízal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Na str. 14 je uvedeno, že axiální ventilátory lze rozdělit na „…na přetlakové a rovnotlaké, u přetlakových je statický tlak vyšší za oběžným kolem než před ním.“ Jak je to se statickým tlakem (případně celkovým tlakem) v případě rovnotlakých axiálních ventilátorů? 2) V Tab. 2.6 je uvedeno 6 větracích jednotek se zpětným získáváním tepla. Z těchto šesti jednotek byly při návrhu uvažovány tři. Na základě jakých kritérií byly zvoleny tři větrací jednotky pro které byl návrh proveden? 3) Na str. 42 je pro výpočet množství elektrické energie potřebné na provoz předehřívače vzduchu, v případě Jeseníku, uvažován průměrný počet mrazových dnů v roce 111,2. Jak se na základě tohoto počtu mrazových dnů došlo k průměrnému času provozu předehřívače 2268,8 hodin za rok? 4) Vyústky pro odvod vzduchu jsou umístěny v kuchyni (106), koupelně (105) a na záchodě (107). Vzduch přiváděný do ložnice (101) a dětského pokoje (103) tak při své cestě od přívodních vyústek k odvodním vyústkám musí proudit přes místnosti 102, 104 a 108. Při proudění mezi přívodními vyústkami v místnostech 101 a 103 a odvodními vyústkami v místnostech 105, 106 a 107 musí vzduch „překonat“ čtvery dveře. Jak bude zajištěno proudění vzduchu mezi zmíněnými místnostmi a jaký vliv mají tlakové ztráty mezi přívodem a odvodem vzduchu na návrh rozvodů vzduchu? Všechny dotazy oponenta byly studentem zodpovězeny. Oponent doc. Charvát se dále doptal zda se pokusil modifikovat mřížky na dvěřích a vysvětlil dopad této modifikace na tlakové ztráty. V rozpravě k BP byly položeny studentovi dále tyto otázky: prof. Štětina se dotázal: "Na kolik by podle Vás vyšla modifikace bytu a zda byste si ji pořídil?" doc. Charvát doplnil otázku s ohledem na snížené stropy při instalaci. doc. Lízal se zeptal:"Jak je eliminován zdroj hluku, při použití např. tlumiče?" Rozvedla se diskuze, když student nebyl schopen zodpovědět na otázku. doc. Klimeš spolu s Dr. Krejčím se dále dotázali na doplňujícící otázky týkající se ceny spojené s výpočty (cena el., inflace, atd.) Student vysvětlil jak zjistil cenu za kWh el. en., ale dále se do diskuze příliš nezapojil
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO