Kortiko-subkortikální interakce v EEG datech u pacientů s farmakorezistentní epilepsií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním literární rešerše o epilepsii a signálech elektroencefalografie se zaměřením na pacienty s farmakorezistentní epilepsií a analýzou kortiko-subkortikálních vztahů. V teoretické části jsou popsány kapitoly epilepsie, elektroencefalografie, možnosti předzpracování EEG dat a dále analytické metody, pomocí kterých se popisují kortiko-subkortikální interakce. Praktická část obsahuje předzpracování EEG dat, rozbor používaných metod, analýza dat, výsledky, diskuse a závěr. Samotná analýza dat je provedena metodou Phase-amplitude coupling. V diskusi jsou rozebrány výsledky, limitace a další možné navázání práce. Závěr práce shrnuje celou bakalářskou práci.
This bachelor's thesis deals with the elaboration of a literature search on epilepsy and electroencephalography signals with a focus on patients with drug-resistant epilepsy and the analysis of cortico-subcortical relationships. The theoretical part describes the chapters of epilepsy, electroencephalography, the possibility of pre-processing EEG data and analytical methods, which describe the cortico-subcortical interactions. The practical part contains pre-processing of EEG data, analysis of methods used, data analysis, results, discussion, and conclusion. The data analysis itself is performed by the Phase-amplitude coupling method. The discussion discusses the results, limitations, and other possible connections. The conclusion summarizes the whole bachelor thesis.
Description
Citation
ŠÍMA, J. Kortiko-subkortikální interakce v EEG datech u pacientů s farmakorezistentní epilepsií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Jurečková (člen) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. MUDr. Gumulec položil otázku, na základě jakých fenoménů a příznaků lze hodnotit skupiny dat? Jak se zavádějí elektrody? Ing. Smital položil otázku týkající se úspěsnosti použité metody. Ing. Smital položil otázku, proč se pracuje v určitém kmitočtovém pásmu (proč se musí signál filtrovat)? Doc. Hozman položil otázku, proč byl použit FIR filtr? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO