Analýza variability srdečního rytmu v animálních modelech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá analýzou variability srdečního rytmu (HRV) v animálních modelech. Na začátek jsou v práci probrány základní informace týkající se EKG, a to jak u člověka, tak u jednotlivých laboratorních zvířat. Následuje úvod do tématu variabilita srdečního rytmu, popis metod pro její stanovení a vlivy patologií na hodnoty HRV. Před praktickou částí jsou zmíněny způsoby snímání EKG v animálních modelech, je zde také podrobněji popsána funkce perfuzního modelu, jenž byl použit při snímání dat pro tuto práci. Závěr se zabývá analýzou HRV poskytnutých dat provedenou v prostředí Matlab a vyhodnocením zvolených metod.
This paper deals with the analysis of heart rate variability (HRV) in animal models. The first part discusses, the basic information concerning the ECG, both in humans and in individual laboratory animals. This is followed by an introduction to the topic of heart rate variability, a description of methods for its determination and the effects of pathologies on HRV values. Prior to the practical section, the methods of ECG acquisition in animal models are discussed, and the function of the perfusion model used in capturing data for this work is also described in detail. The last part deals with the analysis of HRV provided data, performed in Matlab environment and an evaluation of the chosen methods.
Description
Citation
ŘEHOŘKOVÁ, I. Analýza variability srdečního rytmu v animálních modelech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Oponent položil otázky: Na str. 25 uvádíte, že hodnota průměrného NN intervalu odpovídá průměrné tepové frekvenci. Jaký je přesně vztah mezi průměrnou délkou NN a tepovou frekvencí jedince? Z parametrů HRV (použitých v prací) vyjmenujte ty, které jsou rovnou aplikovatelné na záznamy z izolovaného srdce morčete. U ostatních navrhněte vhodnou korekci. Ing. Lamoš položil otázku, proč bylo použité párové porovnání, kdy jsou vybrány jen dva stavy ze tří? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO