Podnikatelský plán – návrh na rozšíření fitness centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu etablovaného fitness centra. Cílem je vytvoření podnikatelského plánu. Bakalářská práce je členěna do tří vzájemně propojených částí – teoretickou, analytickou a návrhovou. Základní pojmy problematiky jsou definovány v teoretické části. Analytická část, prostřednictvím strategické analýzy, postihuje mikroekonomické a makroekonomické souvislosti, tedy celkovou situaci a předpoklady daného trhu. Návrhová část zahrnuje vlastní návrh podnikatelského plánu – popis podniku, vizi, obchodní, marketingový a organizační plán a dále finančních aspekty zamýšleného plánu.
This Bachelor´s Thesis analyzes established fitness centre. The aim of this is create a draft business plan. The bachelor´s thesis is articulated into three wired parts – theoretical, analytical and the concept. The basic notions and terms are defined in the theoretical part. Strategic analysis – examines microeconomic and macroeconomic relations, i.e. the overall situation and market preconditions is define in the analytical part. The concept includes the business plan itself, i.e. the description of the company, vision, business, marketing and organisational plans and the financial aspects of the business plan.
Description
Citation
STEHLÍKOVÁ, J. Podnikatelský plán – návrh na rozšíření fitness centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
Otázka vedoucího práce: odpovězeno Otázka oponenta: odpovězeno Ing. Jakubcová: Fyzická osoba povede účetnictví nebo daňovou evidenci? Čím se odlišují silné a slabé stránky od příležitostí a hrozeb? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO