Návrh sprejové kolony pro zachycení CO2

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá způsoby, jakými lze zachytit CO2 vznikající v energetice a průmyslových závodech a omezit tím jeho koncentraci v atmosféře. Práce se věnuje především technologii čištění spalin po spalování pomocí sprejových kolon. Po rešerši separačních procesů a již provedených experimentech jsou uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Následuje rešerše jednotlivých komponent laboratorní sprejové kolony, jejich zhodnocení a výběr nejlepšího řešení. Hlavním výstupem práce je poté vlastní ideový návrh laboratorní sprejové kolony, který je dimenzován pro použití na Fakultě strojního inženýrství v laboratoři sprejů k dalšímu výzkumu. Návrh byl proveden s ohledem na optické experimenty se sprejem, bylo uvažováno s prostorovými možnostmi laboratoře a použitelnými finančními zdroji.
This work deals with methods of CO2 separation from flue gases in energy industry and industrial processes in order to reduce CO2 concentration in the atmosphere. Bachelor thesis discusses the post-combustion CO2 capture using spray columns. After literature review of separation processes and experiments conducted before, advantages and disadvantages of separation processes are discussed. The following part of bachelor thesis is dedicated to the analysis of spray column components. At the end of this chapter the suitable components are chosen and designed. The main outcome of the work is a conceptual design of a spray column. Spray column is designed for research purposes at Faculty of Mechanical Engineering in spray labs. In the design procedure main aim was devoted to suitable spray columns design for optical experiments. During the spray column design the space requirements of the laboratory and economic of the design need to be accounted.
Description
Citation
VESELÝ, F. Návrh sprejové kolony pro zachycení CO2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Jaké rychlosti proudění spalin se používají v reálných sprejových kolonách pro podobné aplikace? Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. Prof. Štětina položil doplňující dotaz k otázce oponenta: „Proč jste vzal hustotu spalin jako konstantu?“ Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. Prof. Štětina položil doplňující dotaz k otázce oponenta: „Jak se liší molární hmotnosti CO2 a SO2?“ Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. 2) Jaké jsou limitace pro LDA a PDA měření v případě použití válcového tvaru kolony? Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. 3) Jaký lze očekávat průtok absorpční kapaliny tryskou, aby došlo k zachycení většiny CO2 z proudu spalin v navržené koloně? Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. V rozpravě k BP byly položeny studentovi dále tyto otázky: Doc. Klimeš podotkl poznámku k formální stránce práce a zdrojům: je vhodné vycházet z více zdrojů u jednotlivých odstavců. Doc. Klimeš položil otázku: „Jak je to s účinností filtrace/separace?“ Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. Doc. Charvát se zeptal: „ Jaká je teplota spalin na vstupu do absorbéru?“ Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. Prof. Štětina se zeptal: „Pokud dojde k tomu, že se to bude stavět, tak máte také přehled o finanční a konstrukční stránce?“ Hodnocení odpovědi: zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO