Návrh opatření v síti NN pro implementaci obnovitelných zdrojů a elektromobility dle scénářů NAP SG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V práci je proveden rozbor legislativních a strategických dokumentů Evropské unie a České republiky, které nastavují cíle v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, popřípadě 2040. Samostatné kapitola je věnována národním akčním plánům, z nichž nejdůležitější je Národní akční plán pro chytré sítě stanovující přesné požadavky na budoucí rozvoj sítí. Pro obec Násedlovice je popsána distribuční síť v obci a zjednodušujících předpokladů k provedení výpočtu. Také jsou představeny scénáře použité pro výpočet distribuční včetně jejich výsledků. Případné nalezené nedostatky v distribuční síti jsou okomentovány a jsou k nim navržena řešení a zopakovány výpočty k ověření vhodnosti řešení. Výsledky jsou shrnuty v samostatné kapitole, grafické výstupy jsou umístěny v přílohách.
The thesis analyzes legislative and strategic documents of the European Union and the Czech Republic which set targets in environment and energy area in 2030, alternatively in 2040. The individual chapter is dedicated to national action plans, where the most important is National Action Plan for Smart Grids setting specific requirements for future development of smart grids. The thesis contains analysis of distribution network in the municipality of Následovice and simplifying assumptions for the implementation of calculation. There are also introduced scenarios which have been used for the calculation of the distribution network with its results. Potential defects of the distribution network are commented with suggested solutions. The calculations were repeated to verify the solutions. Results are recapitulated in an individual chapter. Graphical outputs of the calculations can be found in the attachement.
Description
Citation
VOJTĚCH, J. Návrh opatření v síti NN pro implementaci obnovitelných zdrojů a elektromobility dle scénářů NAP SG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací na téma Návrh opatření v síti NN pro implementaci obnovitelných zdrojů a elektromobility dle scénářů NAP SG. S posudky vedoucího práce i oponenta seznámili komisi vedoucí práce Ing Ptáček. Student odpověděl na otázky od oponenta bez výhrad komise. Místopředseda komise prof. Drápela vznesl podnět ohledně neuvažování nesymetrie odběru v předložené práci, načež student obhájil svůj postup.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO